Advertisement
 Xem tất cả

Vận tốc của vật dao động điều hòa là.

Xác định vận tốc của vật khi biết phương trình dao động.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 20
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x=5cos(2πt+π3)(cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là

25,12cm/s

±25,12cm/s

±12,56cm/s

12,56cm/sAdvertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement