Advertisement
 Xem tất cả

Gốc thời gian đã được chọn khi nào?

Xác định gốc thời gian trong dao động điều hòa.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 62
Trắc nghiệm Dễ

Phương trình x=Acos(ωt-π3) (cm)biểu diễn dao động điều hoà của một chất điểm. Gốc thời gian đã được chọn khi?

li độ x = A/2 và chất điểm đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng.

li độ x = A/2 và chất điểm đang chuyển động hướng ra xa vị trí cân bằng.

li độ x = -A/2 và chất điểm đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng.

li độ x = -A/2 và chất điểm đang chuyển động hướng ra xa vị trí cân bằng.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement