Advertisement
 Xem tất cả

Tìm biên độ dao động của vật khi biết vận tốc và gia tốc

Biên độ dao động của vật khi biết vận tốc và gia tốc tức thời.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 8
Trắc nghiệm Khó

Một vật đang dao động điều hòa trên trục Ox khi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của chất điểm là 20 cm/s. Khi tốc độ chất điểm là 10 cm/s thì gia tốc có độ lớn  403cm/s2. Biên độ là bao nhiêu?

5 cm

4 cm

10 cm

8 cmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement