Advertisement
 Xem tất cả

Tốc độ cực đại của dao động điều hòa

Hình chiếu của chất điểm xuống trục Ox nằm ngang trong mặt phẳng có tốc độ cực đại là bao nhiêu?


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 14
Trắc nghiệm Trung bình

Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O với R = 10cm tốc độ góc là 5 rad/s. Hình chiếu của chất điểm xuống trục Ox nằm ngang trong mặt phẳng có tốc độ cực đại là bao nhiêu?

15cm/s

25cm/s

50cm/s

250cm/sAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement
Advertisement