Advertisement
 Xem tất cả

Xác định biên độ dao động và tần số dao động.

Tìm biên độ dao động và tần số dao động khi biết li độ và vận tốc tức thời. Hướng dẫn giải chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 31
Trắc nghiệm Khó

Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1 = 3cm và v1=-603cm/s. tại thời điểm t2 có li độ x2 = 32cm và v2 = 602cm/s. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng?

6cm; 20rad/s

6cm; 12rad/s

12cm; 20rad/s

12cm; 10rad/sAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement