Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte.

Vật lý 10. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte.

Các công thức liên quan


p.V=constp1.V1=p2.V2

 

Định nghĩa quá trình đẳng nhiệt:

Là quá trình thay đổi trạng thái chất khí, nhưng nhiệt độ được giữ nguyên không đổi.

Phát biểu:

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình thay đổi trạng thái chất khí, nhưng nhiệt độ được giữ nguyên không đổi.

Trong quá trình đẳng nhiệt thì thể tích và áp suất tỉ lệ nghịch với nhau.

Chú thích:

p: áp suất chất khí (atm, Pa, bar, at v....v....)

V: thể tích chất khí (lít, m3, dm3, ml, cm3v....v....)

 

hinh-anh-dinh-luat-boyle-mariotte-77-0

Nhiệt độ được giữ nguyên, khi thể tích giảm thì áp suất tăng.

hinh-anh-dinh-luat-boyle-mariotte-77-1

Đồ thị của quá trình đẳng nhiệt.

 

Xem thêm Định luật Boyle Mariotte
Xem tất cả công thức liên quan
Advertisement

Các lý thuyết liên quan


- Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái là: thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T.

- Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái.

- Những quá trình trong đó chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không đổi gọi là đẳng quá trình.

 


Xem thêm Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái
Xem tất cả lý thuyết liên quan
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 56 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýBiểu thức nào sau đây là của định luật Boyle - Mariotte?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Biểu thức của định luật Boyle - Mariotte

Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Boyle Mariotte?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Boyle Mariotte?
Advertisement

Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?

hinh-anh-do-thi-cua-qua-trinh-dang-nhiet-4812-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Đồ thị của quá trình đẳng nhiệt.

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle Mariotte:

hinh-anh-do-thi-bieu-dien-dinh-luat-boyle-mariotte-4813-0

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Đồ thị biểu diễn định luật Boyle Mariotte

Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Ba thông số xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định.
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…