Vấn đề 2: Xác định thể tích và áp suất cơ bản.

Quá trình đẳng nhiệt, định luật Boyle - Mariotte. Bài toán xác định thể tích và áp suất cơ bản. Hướng dẫn chi tiết.

Vấn đề 2: Xác định thể tích và áp suất cơ bản.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Câu Hỏi Liên Quan

Tính áp suất khí chứa trong bình.

Một bình có thể tích 5,6 l chứa 0,5 mol ở 0°C. Áp suất khí trong bình là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính thể tích của chất khí khi ta mở nút bình. Coi nhiệt độ cùa khí là không đổi.

Một bình có thể tích 10 lít chứa 1 chất khí dưới áp suất 30 atm. Cho biết thể tích của chất khí khi ta mở nút bình? Coi nhiệt độ của khí là không đổi và áp suất của khí quyển là 1 atm.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính dung tích của phổi khi hít không khí vào.

Khi thở ra dung tích của phổi là 2,4 lít và áp suất của không khí trong phổi là 101,7.103 Pa. Khi hít vào áp suất của phổi là 101,01.103 Pa. Coi nhiệt độ của phổi là không đổi, dung tích của phổi khi hít vào bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Áp suất tăng lên bao nhiêu lần khi nén đẳng nhiệt một khối khí.

Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định từ 12 lít đến 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Áp suất tăng lên bao nhiêu lần khi nén đẳng nhiệt một khối khí từ 10 lít đến 4 lít.

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?     

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính khối lượng riêng của không khí ở áp suất 2 atm, coi quá trình là quá trình đẳng nhiệt.

Ở áp suất 1 atm ta có khối lượng riêng của không khí là 1,29 kg/m3. Hỏi ở áp suất 2 atm thì khối lượng riêng của không khí là bao nhiêu? Coi quá trình này là quá trình đẳng nhiệt.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Tính khối lượng riêng khí oxi đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 150 atm

Tính khối lượng riêng khí oxi đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0°C. Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của oxi là 1,43 kg/m3.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Áp suất của khí tăng hay giảm bao nhiêu khi khí được dãn đẳng nhiệt

Cho một lượng khí được dãn đẳng nhiệt từ thế tích từ 2 lít đến 8 lít, ban đầu áp suất khí là 8.105 Pa. Thì áp suất của khí tăng hay giảm bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định độ biến thiên thể tích của chất khí khi biến đổi áp suất.

Khí trong quá trình biến đổi đẳng nhiệt, thể tích ban đầu 2 dm3, áp suất biến đổi từ 1,5 atm đến 0,75 atm. Thì độ biến thiên thể tích của chất khí.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Tính lượng khí đã thoát ra sau khi mở van điều áp của bình kín

Một bình kín chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105 N/m2 ở 27°C. Khi đó van điều áp mở ra và 1 lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi. Sau đó áp suất giảm còn 4.104 N/m2, lượng khí đã thoát ra là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tính áp suất khí ban đầu khi nén đẳng nhiệt một lượng khí

Một lượng khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít. Áp suất khí tăng thêm 0,75 atm. Áp suất khí ban đầu là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm thể tích khí khi nén đẳng nhiệt

Một khối khí có thế tích 16 lít, áp suất từ 1 atm được nén đẳng nhiệt tới áp suất là 4 atm. Tìm thể tích khí đã bị nén. 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Tính áp suất ban đầu của khối khí trong quá trình đẳng nhiệt

Nén một khối khí đẳng nhiệt từ thể tích 24 lít đến 16 lít thì thấy áp suất khí tăng thêm lượng p=30 kPa. Hỏi áp suất ban đâu của khí là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính thể tích ban đầu của khối khí khi tăng áp suất.

Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atmđược làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít .Thể tích ban đầu của khối khí đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất ban đầu của khí khi nén đẳng nhiệt một khối khí

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít  thì áp suất tăng một lượng P=50 kPa. Áp suất ban đầu của khí đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Tính áp suất ban đầu khi nén đẳng nhiệt khối khí

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5 atm. Áp suất ban đầu của khí là giá trị nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất và thể tích ban đầu của khối khí trong quá trình đẳng nhiệt

Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi 2.105 Pa, thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất cũng của lượng khí trên biến đổi 5.105 Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tin Tức Liên Quan