Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết về định luật Boyle - Mariotte.

Vật lý 10. Định luật Boyle - Mariotte. Tổng hợp câu hỏi lý thuyết, tự làm có chấm điểm. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.

Advertisement

Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết về định luật Boyle - Mariotte.

Chủ Đề Vật Lý

Câu Hỏi Liên Quan

Biểu thức của định luật Boyle - Mariotte

Biểu thức nào sau đây là của định luật Boyle - Mariotte?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Boyle Mariotte?

Hệ thức nào sau đây không phù hợp với định luật Boyle Mariotte?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đồ thị của quá trình đẳng nhiệt.

Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đồ thị biểu diễn định luật Boyle Mariotte

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle Mariotte:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ba thông số xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định.

Trường hợp 3 thông số nào sau đây xác định trạng thái của 1 lượng khí xác định?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ví dụ thực tế về quá trình nhiệt

Quá trình nào sau đây là quá trình đẳng nhiệt?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đồ thị của định luật Boyle Mariotte

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle Mariotte:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle Mariotte

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle Mariotte:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí (số phân tử khí trong 1 đơn vị thể tích) thay đổi như thế nào?

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí (số phân tử khí trong 1 đơn vị thể tích) thay đổi như thế nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Bài tập áp dụng định luật Boyle Mariotte

Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí Hêli. Áp suất ở bình A gấp đôi áp suất ở bình B. Dung tích của bình B gấp đôi bình A. Khi bình A và B cùng nhiệt độ thì

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết