Bài 1: Tổng quan về sóng cơ học.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 1: Tổng quan về sóng cơ học.

Advertisement

Bài 1: Tổng quan về sóng cơ học.

Chủ Đề Vật Lý

Bài Giảng Liên Quan

TỔNG QUAN VỀ SÓNG CƠ HỌC - NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Sóng cơ học và các định nghĩa cơ bản. Hướng dẫn chi tiết

Công Thức Liên Quan

Định nghĩa sóng cơ - Vật lý 12

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

Có hai loại sóng: sóng ngang và sóng dọc.

vrắn > vlỏng > vkhí , f không đổi

1. Định nghĩa

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

2. Phân loại

Sóng cơ gồm 2 loại chính: sóng ngang và sóng dọc.

+ Sóng ngang là loại sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang chỉ truyền được trên mặt nước và trong chất rắn.

+ Sóng dọc là loại sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc sẽ truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn.

Sóng cơ (cả sóng dọc và sóng ngang) không truyền được trong chân không.

3. Một số đại lượng đặc trưng cho sóng cơ

a. Chu kỳ và tần số

+ Chu kì T của sóng là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 

+ Tần số f là đai lượng đặc trưng cho sóng.

T=1f=λv

b. Tốc độ truyền sóng

v=λT=λf

Tốc độ truyền sóng v là tốc độ lan truyền dao động của môi trường. Đối với mỗi môi trường, tốc độ truyền sóng v có một giá trị nhất định và không đổi. 

+ Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác tốc độ truyền sóng thay đổi, bước sóng thay đổi còn tần số (chu kì, tần số góc) của sóng thì không thay đổi.

+ Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường: vrắn > vlỏng > vkhí

c. Bước sóng

+ Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

+ Bước sóng là quãng đường ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

λ=v.T=vf

d. Năng lượng sóng

Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

4. Lưu ý:

+ Trong sự truyền sóng, pha dao động truyền đi còn các phần tử của môi trường không truyền đi mà chỉ dao động quanh vị trí cân bằng.

+ Tốc độ truyền sóng khác với tốc độ dao động của phần tử.

 

 

Xem chi tiết

Phương trình vận tốc của dao động sóng tại M -Vật lý 12

vM=Aωsinωt+φ±2πxλ 

vM: Vận tốc của dao động sóng theo phương vuông góc với phương truyền. m/s

A: Biên độ dao động cm

ω: Tần số góc của dao động sóng rad/s

x: Vị trí M so với O cm

λ: Bước sóng cm

Xem chi tiết

Độ lệch pha giữa hai vị trí M và N - Vật lý 12

φMN=φM-φN=2πxM-xNλ

xM vị trí M so với nguồn

xN vị trí N so với nguồn

λ Bước sóng của dao động cơ

φMN độ lệch pha giữa M và N

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là?- Vật lý 12

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27 s. Chu kì của sóng biển là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? - Vật lý 12

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 120 cm và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng cơ học, xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? - Vật lý 12.

Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f=2 Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xa xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định bước sóng của sóng cơ học-Vật lý 12

Trong thời gian 12 s một người quan sát thấy có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Tốc độ truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng có giá trị là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?- Vật lý 12

Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f=100 Hz gây ra các sóng có biên độ A=0,4 cm. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 1m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng?- Vật lý 12

Một nguồn O dao động với tần số f=25 Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 1 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 7 lần trong 18 giây -Vật lý 12

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 7 lần trong 18 giây và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 3 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần t- Vật lý 12

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36 s và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 10 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng cơ học là gì?- Vật lý 12

Sóng cơ là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường?- Vật lý 12

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB = 2vA. - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB =2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Định nghĩa về bước sóng.- Vật lý 12

Bước sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào?- Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lý thuyết về sóng cơ-Vật lý 12:

Chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống. Khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì …… càng giảm.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng cơ học. Năng lượng của sóng-Vật lý 12.

Chọn câu trả lời sai. Năng lượng của sóng truyền từ một nguồn điểm sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi- Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

: Sóng dọc.-Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Sóng dọc:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2m và có 6 ngọn -Vật lý 12

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn đi qua trước mặt trong  thời gian 8 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một điểm A trên mặt nước dao dộng với tần số 100 Hz .Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 2 gợn sóng nối tiếp là 3 cm - Vật lý 12

Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100 Hz. Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng nối tiếp là 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ A đến B. Vào thời t thấy ly độ của B=4cm, hỏi ly độ của A là bao nhiêu? - Vật lý 12

Trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ A đến B. Phương trình dao động tại A là uA=8cos(ωt) (cm), tại B là uB=8cos(ωt-2π3) (cm). Vào thời t thấy ly độ của B=4cm , ly độ của A là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là - Vật lý 12

Trên một phương truyền sóng, truyền từ A đến B. Phương trình dao động tại A là uA=6cos(ωt+π3) cm , tại B là uB=6cos(ωt) cm. Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi nào?- Vật lý 12

Một sóng âm được mô tả bởi phương trình u=Acos2π(tT-xλ). Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4cm là.- Vật lý 12

Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà có phương trình uO= 5cos(5πt) (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s và giả sử trong quá trình truyền sóng biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình  u= Acosπ(0,02x – 2t) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s - Vật lý 12

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acosπ(0,02x – 2t) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s. Bước sóng đo bằng cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là - Vật lý 12

Giả sử tại nguồn O có sóng dao động theo phương trình: uO=Acosωt . Sóng này truyền dọc theo trục Ox với tốc độ v, bước sóng là λ. Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10cm là?- Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là uO = 2cos2πt (cm). Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10 cm là?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng biết phương trình sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x(m) - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x (m) có phương trình sóng u=4cos(π3t-2π3x) (m). Tốc độ trong môi trường đó có giá trị:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cho phương trình u=Acos(0,4πx+7π t+π /3) . Phương trình này biểu diễn? - Vật lý 12

 Cho phương trình u=Acos(0,4πx+7πt+π3). Phương trình này biểu diễn:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà pha dao động lệch nhau 3π/2 là 0,75m. - Vật lý 12

Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà theo phương trình: u=Acos(5πt+π2) (cm). Trong đó t đo bằng giây. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà pha dao động lệch nhau 3π20,75 m. Bước sóng và tốc độ truyền sóng lần lượt là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm tốc độ truyền sóng biết phương trình truyền sóng - Vật lý 12

Một sóng cơ, với phương trình u=30cos(4.103t-50x) (cm), truyền dọc theo trục Ox, trong đó toạ độ x đo bằng mét (m), thời gian t đo bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng bằng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2cm. Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = ( t1+ 2,01)s bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Một nguồn O dao động với tần số f=50 Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3 cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9 cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2 cm. Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01) s bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại một điểm M cách nguồn dao động - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại một điểm M cách nguồn dao động một đoạn d (cm) là u =5cos40π(t - d150) cm. Độ dài bước sóng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(20x-2000t) (cm), -Vật lý 12

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(20x-2000t) (cm), trong đó x là toạ độ tính bằng mét (m), t là thời gian tính bằng giây (s) .Tốc độ của sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc độ của sóng là 100 m/s , giá trị của a là - Vật lý 12

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(ax-2000t) (cm), trong đó toạ độ tính bằng mét (m), t là thời gian tính bằng giây (s). Tốc độ của sóng là 100 m/s, giá trị của a là  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm tốc độ truyền sóng biết phương trình dao động tại điểm M cách nguồn dao động O một đoạn x(cm) - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại điểm M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=4cos50π(t-x120+115) cm; s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 1,2m/s, bước sóng là 4,8 cm. Giá trị a,b là - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=5cos25π(at-xb+112) (cm, s). Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v=1,2 m/s, bước sóng là 4,8 cm. Giá trị a, b là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 cm/s, bước sóng là 4 cm. Giá trị a,b là - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=5cos aπ(t-xb-16) (cm, s). Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v=80 cm/s, bước sóng là 4 cm. Giá trị a,b là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết phương trình dao động của B là uB=2cos(30πt+π/2) cm. Tìm phương trình dao động tại A - Vật lý 12

Trên cùng một phương truyền sóng , A và B cách nhau 15 cm , sóng truyền từ A đến B với tốc độ 60 cm/s. Biết phương trình dao động của B là uB=2cos(30πt+π2) cm. Tìm phương trình dao động tại A:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại điểm N nằm trước M và cách M 10cm là - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 40 cm/s .Phương trình sóng của một điểm M trên phương trình đó là uM=2cos2πt (cm) . Phương trình sóng tại điểm N nằm trước M và cách M 10 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trên dây là 60cm/s. Bỏ qua mọi lực cản, phương trình dao động tại M là:- Vật lý 12

Tại đầu O của một dây đàn hồi căng ngang, người ta tạo ta một dao động thẳng đứng có phương trình uO=4cos(40πt+π2) cm,s. Gọi M trên dây cách O một đoạn 40 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 60 cm/s. Bỏ qua mọi lực cản, phương trình dao động tại M là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Độ lệch pha của sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 50cm là? -Vật lý 12

Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 50 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng rad? - Vật lý 12

Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng π3rad?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là: - Vật lý 12

Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và tốc độ truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động vuông pha nhau là:- Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động vuông pha nhau là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Độ lệch phase của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 20cm là? - Vật lý 12

Một sóng âm có tần số 660 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 330 m/s, độ lệch phase của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 20 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giữa hai điểm cách nhau 1m trên cùng phương truyền thì chúng dao động:- Vật lý 12

Sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền với tốc độ 360 m/s trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau 1 m trên cùng phương truyền thì chúng dao động:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sóng cơ học có tần số dao động là 400Hz, lan truyền trong không khí với tốc độ là 200m/s.- Vật lý 12

Một sóng cơ học có tần số dao động là 400 Hz, lan truyền trong không khí với tốc độ là 200 m/s. Hai điểm M, N cách nguồn âm lần lượt là d1=45 cmd2. Biết pha của sóng tại điểm M sớm pha hơn tại điểm N là π rad. Giá trị của d2 bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha là:- Vật lý 12

Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng λ = 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm dao động vuông pha - Vật lý 12

Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng  λ = 5 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 90o là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tần số dao động của dây đàn bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi sóng truyền đi với tốc độ  v=1,2 m/s. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất dao động đồng pha là 5 cm. Tần số dao động là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất giữa dao động đối pha là: - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi sóng truyền đi với tốc độ v=1,2 m/s, tần số f=20 Hz. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất giữa dao động đối pha là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm dao động gần nhất ngược phase với nhau.- Vật lý 12

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng v=0,2 m/s, chu kỳ dao động T=10 s Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất trên dây dao động ngược pha nhau là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Người ta thấy 2 điểm M, N gần nhau trên mặt nước luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là: -Vật lý 12

Một sóng cơ học phát ra từ nguồn O lan truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Người ta thấy 2 điểm M, N gần nhau trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định độ lệch phase giữa hai điểm MN trong quá trình truyền sóng. - Vật lý 12

Sóng truyền từ O đến M với bước sóng 60 cm. Xét điểm M cách O một đoạn 45 cm thì tính chất của sóng tại M là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định bước sóng của sóng cơ học - Vật lý 12

Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với dây, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A một góc  φ=(kπ+π2) với k = 0, ±1,… Biết tần số f trong khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz. Bước sóng λ bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước. -Vật lý 12.

Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà cùng phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hai sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9 cm trên đường thẳng đứng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tần số dao động của sóng cơ học - Vật lý 12

Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40Hz. Vật lý 12

Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40 Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d=20 cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3 m/s đến 5 m/s. Tốc độ là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định biên độ dao động của sóng cơ học.

Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, tại O có phương trình: uO=Acosωt(cm). Một điểm cách nguồn một khoảng bằng 12 bước sóng có li độ 5cm ở thời điểm bằng 12 chu kì. Biên độ của sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm biên độ dao động của sóng cơ học - vật lý 12

Một sóng cơ lan truyền trên một đường thằng. Phương trình dao động của nguồn sóng O là uO=Acosωt  cm. Một điểm M cách nguồn O bằng λ3 dao động với li độ u= 2 cm ở thời điểm t = T2. Biên độ sóng bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định độ lệch pha giữa hai điểm M và N qua đồ thị

Hãy xác định độ lệch pha giữa hai điểm M và N qua đồ thị dưới đây

No description available.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.