Vấn đề 2: Phương trình truyền sóng tại một điểm.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 2: Phương trình truyền sóng tại một điểm.

Advertisement

Vấn đề 2: Phương trình truyền sóng tại một điểm.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Phương trình vận tốc của dao động sóng tại M -Vật lý 12

vM=Aωsinωt+φ±2πxλ 

vM: Vận tốc của dao động sóng theo phương vuông góc với phương truyền. m/s

A: Biên độ dao động cm

ω: Tần số góc của dao động sóng rad/s

x: Vị trí M so với O cm

λ: Bước sóng cm

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi nào?- Vật lý 12

Một sóng âm được mô tả bởi phương trình u=Acos2π(tT-xλ). Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4cm là.- Vật lý 12

Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà có phương trình uO= 5cos(5πt) (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s và giả sử trong quá trình truyền sóng biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình  u= Acosπ(0,02x – 2t) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s - Vật lý 12

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acosπ(0,02x – 2t) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s. Bước sóng đo bằng cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là - Vật lý 12

Giả sử tại nguồn O có sóng dao động theo phương trình: uO=Acosωt . Sóng này truyền dọc theo trục Ox với tốc độ v, bước sóng là λ. Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10cm là?- Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là uO = 2cos2πt (cm). Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10 cm là?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng biết phương trình sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x(m) - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x (m) có phương trình sóng u=4cos(π3t-2π3x) (m). Tốc độ trong môi trường đó có giá trị:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cho phương trình u=Acos(0,4πx+7π t+π /3) . Phương trình này biểu diễn? - Vật lý 12

 Cho phương trình u=Acos(0,4πx+7πt+π3). Phương trình này biểu diễn:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà pha dao động lệch nhau 3π/2 là 0,75m. - Vật lý 12

Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà theo phương trình: u=Acos(5πt+π2) (cm). Trong đó t đo bằng giây. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà pha dao động lệch nhau 3π20,75 m. Bước sóng và tốc độ truyền sóng lần lượt là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm tốc độ truyền sóng biết phương trình truyền sóng - Vật lý 12

Một sóng cơ, với phương trình u=30cos(4.103t-50x) (cm), truyền dọc theo trục Ox, trong đó toạ độ x đo bằng mét (m), thời gian t đo bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng bằng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2cm. Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = ( t1+ 2,01)s bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Một nguồn O dao động với tần số f=50 Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3 cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9 cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2 cm. Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01) s bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại một điểm M cách nguồn dao động - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại một điểm M cách nguồn dao động một đoạn d (cm) là u =5cos40π(t - d150) cm. Độ dài bước sóng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(20x-2000t) (cm), -Vật lý 12

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(20x-2000t) (cm), trong đó x là toạ độ tính bằng mét (m), t là thời gian tính bằng giây (s) .Tốc độ của sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc độ của sóng là 100 m/s , giá trị của a là - Vật lý 12

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(ax-2000t) (cm), trong đó toạ độ tính bằng mét (m), t là thời gian tính bằng giây (s). Tốc độ của sóng là 100 m/s, giá trị của a là  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm tốc độ truyền sóng biết phương trình dao động tại điểm M cách nguồn dao động O một đoạn x(cm) - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại điểm M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=4cos50π(t-x120+115) cm; s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 1,2m/s, bước sóng là 4,8 cm. Giá trị a,b là - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=5cos25π(at-xb+112) (cm, s). Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v=1,2 m/s, bước sóng là 4,8 cm. Giá trị a, b là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 cm/s, bước sóng là 4 cm. Giá trị a,b là - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=5cos aπ(t-xb-16) (cm, s). Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v=80 cm/s, bước sóng là 4 cm. Giá trị a,b là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết phương trình dao động của B là uB=2cos(30πt+π/2) cm. Tìm phương trình dao động tại A - Vật lý 12

Trên cùng một phương truyền sóng , A và B cách nhau 15 cm , sóng truyền từ A đến B với tốc độ 60 cm/s. Biết phương trình dao động của B là uB=2cos(30πt+π2) cm. Tìm phương trình dao động tại A:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại điểm N nằm trước M và cách M 10cm là - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 40 cm/s .Phương trình sóng của một điểm M trên phương trình đó là uM=2cos2πt (cm) . Phương trình sóng tại điểm N nằm trước M và cách M 10 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trên dây là 60cm/s. Bỏ qua mọi lực cản, phương trình dao động tại M là:- Vật lý 12

Tại đầu O của một dây đàn hồi căng ngang, người ta tạo ta một dao động thẳng đứng có phương trình uO=4cos(40πt+π2) cm,s. Gọi M trên dây cách O một đoạn 40 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 60 cm/s. Bỏ qua mọi lực cản, phương trình dao động tại M là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.