Vấn đề 6: Bài toán máy phát điện nối với tải.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 6: Bài toán máy phát điện nối với tải.

Advertisement

Vấn đề 6: Bài toán máy phát điện nối với tải.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc với máy phát điện - Vật lý 12

I=EZ=Φω(R+r)2+ZL-ZC2=NBSω(R+r)2+ZL-ZC2

I cường độ dòng điện qua mạch A

ω tốc độ góc của máy phát điện rad/s

ZL cảm kháng Ω

ZC dung kháng Ω

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Công suất tiêu thụ của dòng ba pha là

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp pha là 120V. Tải của các pha giống nhau và mỗi tải có điện trở thuần 24Ω , cảm kháng 30Ω và dung kháng 12Ω (mắc nối tiếp). Công suất tiêu thụ của dòng ba pha là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm công suất của dòng điện ba pha

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là 220V. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 8Ω  và điện trở thuần 6Ω . Công suất của dòng điện ba pha bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện qua các dây pha bằng

Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là 220V. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 8Ω  và điện trở thuần 6Ω . Cường độ dòng điện qua các dây pha bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết