Vấn đề 5: Biên độ giao động của sóng dừng ở một điểm bất kì.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 5: Biên độ giao động của sóng dừng ở một điểm bất kì.

Advertisement

Vấn đề 5: Biên độ giao động của sóng dừng ở một điểm bất kì.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Hai điểm MN cùng biên độ có khoảng cách nhỏ nhất hoặc lớn nhất - Vật lý 12

MNmin  đối xứng qua nút: dMin=2.arcsinU2U0.λ2π  (A<AM)MNmax  đối xứng qua bung: dMax=2.arccosU2U0.λ2π  (A>AM)

Hai điểm MN liên tiếp cùng biên độ nhỏ nhất khi đối xứng qua nút

MN liên tiếp cùng biên độ lơn nhất khi đối xứng qua bụng

Đối với những điểm cùng biên độ : Khoảng cách giữa vị trí lần k và k+4 là λ

Khoảng cách giữa vị trí k và k+2 (A cố định)

AM=λ4-dMax2

Khoảng cách giữa vị trí k và k+3 (A cố định)

AM=λ2-dMin2=λ4+dMax2

dMax+dMin=λ2

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Một dây đàn hồi AB = 90cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành 3 bó sóng. - Vật lý 12

Một dây đàn hồi AB=90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm M gần A nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Tính khoảng cách AM?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng:- Vật lý 12

Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tạo sóng dừng trên sợi dây có đầu A gắn với nguồn dao động với phương trình u=4cos(wt)(cm), đầu B gắn cố định. Sợi dây dài 1,2 (m), khi có sóng dừng thì dây có 2 bụng.- Vật lý 12

Tạo sóng dừng trên sợi dây có đầu A gắn với nguồn dao động với phương trình u=4cos(ωt) (cm), đầu B gắn cố định. Sợi dây dài 1,2 (m), khi có sóng dừng thì dây có 2 bụng. Gọi M là điểm đầu tiên trên dây kể từ B dao động với biên độ 4 (cm). Hãy xác định khoảng cách từ B đến M.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Gọi M là điểm thứ 2 trên dây kể từ B dao động với biên độ 4 (cm). Hãy xác định khoảng cách từ B đến M?- Vật lý 12

Tạo sóng dừng trên sợi dây có đầu A gắn với nguồn dao động với phương trình u=4cos(ωt) (cm), đầu B gắn cố định. Sợi dây dài 1,2 (m), khi có sóng dừng thì dây có 2 bụng. Gọi M là điểm thứ 2 trên dây kể từ B dao động với biên độ 4 (cm). Hãy xác định khoảng cách từ B đến M?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Gọi M là một điểm trên dây cách A 15(cm). Hãy xác định biên độ tại M? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên sợi dây có đầu A cố định, đầu B gắn với nguồn sóng có phương trình u=4cos(10πt) (cm). Vận tốc truyền sóng trên dây là  v = 600 (cm/s). Gọi M là một điểm trên dây cách A 15(cm). Hãy xác định biên độ tại M?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/8 thì biên độ dao động là bao nhiêu?- Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ8 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

M cách A một đoạn là λ/6 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ6 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/12 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ12 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/8 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là 3λ8 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/6  thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ6 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tại điểm M cách A một đoạn là λ/6 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=10 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ6 thì biên độ dao động tại đó là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tại điểm M cách A một đoạn là λ/8 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=5 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ8 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng ? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=10 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/12 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ12 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 dao động với biên độ bằng 5(cm). Xác định biên độ bụng sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại điểm cách A một đoạn λ/6 có biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 dao động với biên độ bằng 5 (cm). Tại điểm cách A một đoạn λ6 có biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tại điểm M cách A một đoạn là λ/12  dao động với biên độ bằng 5(cm). Xác định biên độ bụng sóng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 dao động với biên độ bằng 5 (cm). Xác định biên độ bụng sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Biết AM = 10 (cm). Hãy xác định bước sóng? - Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A là bụng sóng, M là điểm gần A nhất dao động với biên độ U0. Biết AM = 10 (cm). Hãy xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết AM = 10 (cm). Hãy xác định bước sóng? - Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A là nút sóng, M là điểm gần A nhất dao động với biên độ U0. Biết AM = 10 (cm). Hãy xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo, . Xác định bước sóng? - Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U0 và gần nhau nhất. AB = 20 (cm). Xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ Uo√ 3 và gần nhau nhất. AB = 10 (cm). Xác định bước sóng?- Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U03 và gần nhau nhất. AB = 10 (cm). Xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo , gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ Uo√3 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ nhỏ hơn  Uo√3 . AB = 20 cm. Xác định bước sóng?- Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U03 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ nhỏ hơn U03. AB=20 cm. Xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo , gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ Uo√3 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ lớn hơn Uo√3. AB = 20 cm. Xác định bước sóng ?- Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U03 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ lớn hơn U03. AB=20 cm. Xác định bước sóng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.