Vấn đề 1: Bài tập về công suất, điện năng và nhiệt lượng trung bình của mạch RLC.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 1: Bài tập về công suất, điện năng và nhiệt lượng trung bình của mạch RLC.

Advertisement

Vấn đề 1: Bài tập về công suất, điện năng và nhiệt lượng trung bình của mạch RLC.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Công suất và nhiệt lượng của mạch RLC nối tiếp có r nhỏ - Vật lý 12

Pmach=UIcosφ=U2Zcosφ=U2R+rcos2φPR=RI2=RU2Z2=RU2R+r2cos2φ, Q=R+rI2tPr=r.I2=rU2Z2=rU2R+r2cos2φ

Khi mạch có cuộn cảm có điện trở trong công suất của toàn mạch bằng tổng công suất tỏa nhiệt trên điện trở và công suất trên điện trở trong..

Pmach công suất của toàn mạch W

PR công suất trên điện trở W

Pr công suất trên điện trở trong W

U hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch V

I cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch. A

R điện trở  Ω

Q nhiệt lượng tỏa ra J

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Công suất P của đoạn mạch bằng

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, có R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u =1202 cos120πt  (V). Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở : R1 = 18Ω và R2=32Ω  thì công suất tiêu thụ P trên đoạn mạch như nhau. Công suất P của đoạn mạch bằng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch bằng

Điện áp hiệu dụng hai đầu một đoạn mạch RLC là  U = 100V. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I = 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P = 50W . Giữ cố định U, R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của cuộn dây là

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω  và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều luôn có biểu thức  u = 1202 cos(100πt + π3) V thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha π2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là :

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để tạo ra một công suất tương đương với dòng điện không đổi trên thì dòng điện xoay chiều phải có gái trị cực đại bao nhiêu?

Một dòng điện không đổi có giá trị là I0(A) . Để tạo ra một công suất tương đương với dòng điện không đổi trên thì dòng điện xoay chiều phải có giá trị cực đại là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của mạch điện là

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cho R = 50 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 1002cos ωt (V), biết điện áp giữa hai bản tụ và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau một góc là  π6. Công suất tiêu thụ của mạch điện là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ trong mạch là

Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 15Ω   mắc nối tiếp với một cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R là 30V, hai đầu cuộn dây là 40V và hai đầu A, B là 50V. Công suất tiêu thụ trong mạch là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây

Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X?

Một cuộn dây có điện trở trong R0 và độ tự cảm L được mắc vào nguồn điện xoay chiều có uAB=2002cos(100πt) (V) . Thì  thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I1=5A và lệch pha so với điện áp một góc 60°. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ là I2=3 (A) và độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch X là 90°.  Công suất  tiêu thụ điện trên đoạn mạch X?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Công suất mạch là

Cho đoạn mạch RC : R = 15Ω. Khi cho dòng điện xoay chiều i = I0cos 100πt (A) qua mạch thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AB là UAB= 50V ; Uc=4UR3. Công suất mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của mạch là

Hiệu điện thế ở hai đầu mạch điện có phương trình là : u = 100sin (100πt + π3) (V), dòng điện là : i = 4cos (100πt + π6) (A) . Công suất tiêu thụ của mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện trở R có giá trị bằng

Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R biến đổi. Biết L= 1πHC = 10-34πF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  uAB= 752 cos 100πt (V). Công suất trên toàn mạch là P = 45W. Điện trở R có giá trị bằng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tỉ số công suất

Mạch điện chỉ có R khi mắc vào mạng điện một chiều có giá trị suất điện động là U0 (V) thì công suất là P0. Khi mạch trên được mắc vào mạng điện xoay chiều có u = U0cos (100πt ) (V) thì công suất của mạch là P  . Xác định tỉ số P0P :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện trở R của mạch là

Cho mạch điện RLC nối tiếp. L = 1π (H)  , C = 10-42π(F). Biểu thức u = 1202cos100πt (V) . Công suất tiêu thụ của mạch điện là  P = 363 W , cuộn dây thuần cảm. Điện trở R của mạch là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều  u = 100 2 cos (100πt - π6) (V) và cường độ dòng điện trong mạch  i = 42 sin (100πt ) (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để công suất tiêu thụ trong mạch là 100W thì độ tự cảm bằng

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cho R = 100Ω ;  C = 100π (μF); cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 200 cos 100πt (V). Để công suất tiêu thụ trong mạch là 100W thì độ tự cảm bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Kí hiệu U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện và C là điện dung của tụ điện thì công suất tiên thụ trên đoạn mạch đó là

Kí hiệu U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện và C là điện dung của tụ điện thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết công suất mạch P=400W, điện trở có giá trị là

Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R>50Ω, cuộn thuần cảm kháng ZL=30Ω và một dung kháng Zc=70Ω, đặt dưới hiệu điện thế hiệu dụng U=200V, tần số f . Biết công suất mạch P = 400W, điện trở R có giá trị là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là

Một dòng điện xoay chiều hình sin có giá trị cực đại I0 chạy qua một điện trở thuần R . Công suất toả nhiệt trên điện trở đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp là

Chọn kết câu trả lời sai. Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo biểu thức là

Chọn câu đúng . Cho mạch điện xoay chiểu RLC mắc nối tiếp, i = I0cos ωt  là cường độ dòng điện qua mạch và u = U0 cos(ωt +φ) là điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo biểu thức là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trên R là

Một nguồn điện xoay chiều được nối với một điện trở thuần. Khi giá trị cực đại của điện áp là U0 và tần số là f thì công suất toả nhiệt trên điện trở là P. Tăng tần số của nguồn lên 2f , giá trị cực đại vẫn giữ là U0 . Công suất toả nhiệt trên R là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính giá trị của điện trở R

Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R <50Ω , cuộn thuần cảm kháng ZL=30Ω và một dung kháng ZC=70Ω , đặt dưới điện áp hiệu dụng U=200V, tần số f. Biết công suất mạch P = 400W, điện trở R có giá trị là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất trong mạch là

Một mạch điện  chỉ có R=20 (Ω)  được mắc mạng điện xoay chiều có điện áp u = 200cos (100πt ) (V) . Tính công suất trong mạch là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều gồm RLC (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp

Chọn câu trả lời sai. Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C ( cuộn dây thuần cảm)  mắc nối tiếp 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở

Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, thay đổi tần số của hiệu điện thế. Công suất toả nhiệt trên điện trở

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở đó là

Một dòng điện xoay chiều có biểu thức  i = 5cos 100πt (A)chạy qua điện trở thuần bằng  10Ω . Công suất toả nhiệt trên điện trở đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi mắc điện trở vào một mạng điện xoay chiều 110V-60Hz thì công suất tỏa nhiệt của bàn là

Một bàn là điện được coi như là một đoạn mạch có điện trở thuần R được mắc vào một mạng điện xoay chiều 110V- 50Hz. Khi mắc nó vào một mạng điện xoay chiều 110V-60Hz thì công suất toả nhiệt của bàn là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiệt lượng tỏa ra bao nhiêu trong 0,5 phút?

Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức i = 2cos 120πt (A) toả ra khi đi qua điện trở R = 10Ω trong thời gian t = 0,5 phút là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là

Một tụ điện có điện dung C =10-43π(F)  mắc nối tiếp với điện trở  R=100Ω thành một đoạn. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 200(V) - 50 (Hz) . Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25Ω  trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q =6000J . Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng tỏa ra trong 1 phút là

Một cuộn dây có độ tự cảm L =215π(H) và điện trở thuần R =12Ω được đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều 100V và tần số 60 Hz. Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng toả ra trong một phút là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biên độ của cường độ dòng điện là

Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10Ω . Biết nhiệt lượng toả ra trong 30 phút là 9.105 (J) . Biên độ của cường độ dòng điện là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính công suất của mạch?

Mạch điện chỉ có C , biết C =10-4π(F), tần số dao động trong mạch là f = 50 (Hz). Nếu gắn đoạn mạch trên vào mạng điện có hiệu điện thế  u = 2002 (100πt) (V). Tính công suất của mạch ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiệt lượng ấm nức tỏa ra trong vòng 1 giờ

Một ấm nước có điện trở của mayso là R = 100 (Ω) , được cắm vào mạng điện 220 (V) - 50 (Hz)  . Tính nhiệt lượng ấm nước tỏa ra trong vòng 1 giờ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm giá trị của công suất tỏa nhiệt trong mạch?

Mạch điện có cuộn dây thuần cảm độ tự cảm là L =0,4π(H) được gắn vào mạng điện xoay chiều có phương trình u = 100cos ( 100πt - π2) (A)  . Viết phương trình dòng điện qua mạch khi đó ? Và nếu cũng mạng điện đó ta thay cuộn dây bằng điện trở R = 20(Ω)  thì công suất tỏa nhiệt trong mạch là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất trong mạch

Đoạn mạch AB chứa hai phần tử trong ba phần tử ( R,L,C) nhưng chưa được xác định. Biết rằng biểu thức dòng điện trong mạch là i = 4cos (100πt +π3) (A) và biểu thức điện áp trong mạch là u = 200cos (100πt +π6) (V) . Hãy xác định hai phần tử trên? Tính công suất trong mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn AD và DB nối tiếp, phương trình dòng điện và điện áp của từng đoạn mạch như sau:  uAD=1002cos (ωt +π2) (V) ;  uDB=1006cos(ωt +2π3) (V) ;  i=2cos (ωt + π2) (A) . Xác định công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch

Mạch điện chỉ có  điện trở  R = 100 (Ω). Đặt vào hai đầu mạch một nguồn điện tổng hợp có biểu thức điện áp : u = 1002cos (100πt + π2)+100 (V). Xác định cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định giá trị hiệu dụng của dòng điện trên

Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 4cos2( ωt + φ) (A)   . Hãy xác định giá trị hiệu dụng của dòng điện trên.

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Nếu bỏ tụ C chỉ giữ lại R, L thì công suất tiêu thụ của mạch là P' sec bằng bao nhiêu theo P?

Một mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử R,L,C, cuộn dây thuần cảm. Mắc mạch điện trên vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì thấy hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi phần tử là như nhau và công suất tiêu thụ của mạch là P .  Hỏi nếu bỏ tụ C chỉ giữ lại R,L thì công suất tiêu thụ của mạch là P' sẽ bằng bao nhiêu theo P ? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.