Bài 3: Hiện tượng quang - phát quang

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 3: Hiện tượng quang - phát quang

Advertisement

Bài 3: Hiện tượng quang - phát quang

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Tỉ số photon kích thích và photon phát quang - vật lý 12

NpqNkt=Ppq.εktPkt.εpq=Ppq.λpqPkt.λkt

Với Npq là số photon phát quang

Nkt là số photon kích thích

Ppq là công suất phát quang

Pkt là công suất kích thích

εpq  là năng lượng photon phát quang

εkt  là năng lượng photon kích thích

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch flucxêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch flucxêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để có một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,3 µm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,5 µm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Để có một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giá trị của bước sóng  là

Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ  vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,5 µm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm kích thích và nếu có 3000 phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào thì có 75 phôtôn ánh sáng phát quang phát ra. Giá trị của λ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi công suất của ánh sáng phát quang bằng bao nhiêu phần trăm công suất của chùm sáng kích thích?

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,26 µm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,52 µm. Nếu số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là 100 thì số phôtôn ánh sáng phát quang phát ra là 4. Hỏi công suất của ánh sáng phát quang bằng bao nhiêu phần trăm công suất của chùm sáng kích thích?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là 

Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 µm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 µm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng:

Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu về ánh sáng lân quang

Ánh sáng lân quang

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang − phát quang?

Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang − phát quang?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phát quang?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phát quang?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sáng

Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sáng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang−phát quang? Ta nhìn thấy    

Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang−phát quang? Ta nhìn thấy    

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang − phát quang?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang − phát quang?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng quang−phát quang có thê xảy ra khi pho ton bị 

Hiện tượng quang−phát quang có thể xảy ra khi pho ton bị 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lam thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lam thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi đó mỗi phôton phát quang ứng với bao nhiêu phôton kích thích.

Để kích thích phát quang một chất, người ta chiếu vào nó bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,2 μm và thấy chất đó phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Đo đạc thấy công suất phát quang bằng 3% công suất kích thích. Khi đó mỗi phôton phát quang ứng với bao nhiêu phôton kích thích.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để có một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,2 μm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,42 μm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Để có một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong hiện tượng quang−phát quang là thời gian phát quang là khoảng thời gian từ lúc

Trong hiện tượng quang−phát quang là thời gian phát quang là khoảng thời gian từ lúc

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là 2500 thì số phôtôn ánh sáng phát quang phát ra là 

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,3 μm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,5 μm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Nếu số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là 2500 thì số phôtôn ánh sáng phát quang phát ra là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là 100 thì số phôtôn ánh sáng phát quang phát ra là 

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,17 μm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,015 công suất của chùm sáng kích thích. Nếu số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là 100 thì số phôtôn ánh sáng phát quang phát ra là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hỏi công suất của ánh sáng phát quang bằng bao nhiêu phần trăm công suất của chùm sáng kích thích?

Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,22 µm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,55 µm. Neu số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là 500 thì số phôtôn ánh sáng phát quang phát ra là 14. Hỏi công suất của ánh sáng phát quang bằng bao nhiêu phần trăm công suất của chùm sáng kích thích?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch 

Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49 μm và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.