Vấn đề 8: Xác định năng lượng phản ứng hạt nhân.

Vât lý 12. Năng lượng phản ứng hạt nhân. Tổng hợp công thức và bài tập liên quan đến năng lượng phản ứng hạt nhân. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Vấn đề 8: Xác định năng lượng phản ứng hạt nhân.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Các công thức tính năng lượng của phản ứng hạt nhân Vật lý 12

Q=Ks-Kt=m0t-m0sc2=ms-mtc2=Es-Et

m0Ac2+KA+m0Bc2+KB=m0Cc2+m0Dc2+KC+KD+QQ=KC+KD-KA-KB=KS-KTQ=m0A+m0B-m0C-m0Dc2Q=mC+mD-mA-mBc2Q=EC+ED-EA-EB

Quy ước:

Q>0 thì phản ứng tỏa năng lượng.

Q<0 thì phản ứng thu năng lượng.

Xem chi tiết