Vấn đề 8: Thay đổi ω hai giá trị cùng I, P, hệ số công suất hoặc I max.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 8: Thay đổi ω hai giá trị cùng I, P, hệ số công suất hoặc I max.

Advertisement

Vấn đề 8: Thay đổi ω hai giá trị cùng I, P, hệ số công suất hoặc I max.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Đồ thị UL,UC UR và bảng chuẩn hóa khi tần số góc biến thiên - Vật lý 12

n=ωLωC=11-R2C2L

Đặt: n=ωLωC=11-R2C2L

Khi UC max : Chuẩn hóa : ZL=1 ;ZC=n;R=2n-2

Khi UL max : Chuẩn hóa :  ZL=n ;ZC=1;R=2n-2

cosφ=21+n giống nhau 2 trường hợp

 

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Hỏi rằng trong quá trình biến tần dòng điện thì công suất tiêu thụ của mạch biến thiên trong khoảng nào?

Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC có điện trở R= 50 (Ω) Biết rằng tần số nguồn điện xoay chiều có thể thay đổi được nhờ bộ phận biến tần nhưng giá trị hiệu dụng của điện áp thì được giữ không đổi  U = 1002 (V) Hỏi rằng trong quá trình biến tần dòng điện (từ 0 (Hz) đến  ) thì công suất tiêu thụ của mạch biến thiên trong khoảng nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch cực đại thì tần số f phải bằng

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u= U0 cos( 2πf t) V  , có tần số f thay đổi được. Khi tần số f bằng 40Hz hoặc bằng 62,5Hz thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch cực đại thì tần số f phải bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì cần điều chỉnh tần số đến giá trị là bao nhiêu?

Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tần số điều chỉnh được. Khi tần số là f1 = 25(Hz) và khi tần số là  f2=100 (Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là như nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì cần điều chỉnh tần số đến giá trị là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phải điều chỉnh tần số dòng điện trong mạch đến giá trị nào để công suất trong mạch đạt cực đại?

Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Gắn mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi 50 (V) , tần số dòng điện có thể thay đổi được.  Biết L=1π(H) , C=10-4π(F) . Phải điều chỉnh tần số dòng điện trong mạch đến giá trị nào để công suất trong mạch đạt cực đại?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tần số dòng điện để công suất trong mạch đạt cực tiểu?

Mạch điện gồm: cuộn dây có điện trở trong là r = 50 (Ω)  , độ tự cảm của cuộn dây trong mạch là L=0,4π(H) . Mắc mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Xác định tần số dòng điện để công suất trong mạch đạt cực tiểu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phải điều chỉnh giá trị tần số đến giá trị nào để công suất tiêu thụ điện trong mạch đạt cực đại?

Mạch RLC mắc nối tiếp được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số điều chỉnh được. Khi tần số f1=20 (Hz) và khi tần số f2= 80 (Hz)  thì công suất trong mạch là như nhau. Phải điều chỉnh giá trị tần số đến giá trị nào để công suất tiêu thụ điện trong mạch đạt cực đại?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định giá trị của f2

Mạch RLC mắc nối tiếp có độ tự cảm L = 1π(H) ; điện dung C= 10-4π(F)  được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số điều chỉnh được.  Khi tần số là f1=25 (Hz) và khi tần số là f2 (Hz) thì công suất trong mạch là như nhau. Xác định giá trị của f2?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để công suất vẫn là 32W thì omega=omega2 bằng

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R= 200Ω, L = 1π (H)C=100πμF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức: u= 1002 cos ωt , có tần số thay đổi được. Khi tần số góc ω=ω1=200π (rad/s)  thì công suất của mạch là 32W. Để công suất vẫn là 32W thì  ω=ω2 bằng: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính tần số f1

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp đặt vào A, B có tần số thay đổi được và giá trị hiệu dụng không đổi U=70V . Khi f=f1 thì đo được UAM = 100V, UMB = 35VI=0,5A . Khi f =f2=200 Hzthì dòng điện trong mạch đạt cực đại. Tần số f1 bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tần số omega để công suất trên đoạn mạch bằng nửa công suất cực đại là

Cho mạch RLC mắc nối tiếp. R=50Ω ; cuộn dây thuần cảm L= 318mH; tụ có C= 31,8 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u= U 2 cos ωt. Biết  ω >100π ( rad/s) , tần số ω  để công suất trên đoạn mạch bằng nửa công suất cực đại là:

Trắc nghiệm Độ khó: Rất khó
Xem chi tiết

Tần số f1, f2 lần lượt là

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u=U2 cos ωt, tần số dòng điện thay đổi được. Khi tần số dòng điện là f0=50 Hz thì công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất, khi tần số dòng điện là f1 hoặc f2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất là P. Biết f1+f2= 145 (Hz) ( f1<f2) , tần số f1,f2 lần lượt là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại khi tần số dòng điện xoay chiều là

Cho mạch RLC nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số thay đổi được. Khi tần số dòng điện xoay chiều là f1=25Hz hoặc f2=100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng nhau. Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại khi tần số dòng điện xoay chiều là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số omega bằng

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có R= 2103 Ω  . Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có dang là u= U2 cos ωt  , tần số góc biến đổi. Khi ω=ω1=40 π ( rad/s)  và khi  ω=ω2=250π (rad/s). thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị bằng nhau. Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số góc ω  bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính điện trở của mạch

Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Gắn mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi 50 (V) , tần số dòng điện có thể thay đổi được. Biết L= 1π(H) , C= 10-4π(F). Nếu công suất trong mạch đạt cực đại là 100(W).  Hãy tính điện trở của mạch? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.