Vấn đề 6: Năng lượng phản ứng hạt nhân - câu hỏi lý thuyết.

Vật lý 12. Tổng hợp câu hỏi lý thuyết liên quan đến năng lượng phản ứng hạt nhân. Hướng dẫn chi tiết. Độ hụt khối. Phản ứng tỏa năng lượng. Phản ứng thu năng lượng.

Advertisement

Vấn đề 6: Năng lượng phản ứng hạt nhân - câu hỏi lý thuyết.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân Vật lý 12

(mA+mB)c2+KA+KB=(mC+mD)c2+KC+KD

Với Ki=12mivi2

 

Chú thích:

m1, m2 (kg hoc u)   : khối lượng của các hạt thành phần trước khi xảy ra phản ứng hạt nhân, lần lượt ứng với v1, v2. và động năng K1, K2.

m3, m4 (kg hoc u) : khối lượng của các hạt thành phần sau khi xảy ra phản ứng hạt nhân, lần lượt ứng với v3, v4. và động năng K3, K4.

 

Đơn vị tính của K: Joule (J).

Xem chi tiết