Vấn đề 3: Bài toán xác định phase và phương trình điện áp tức thời của R,L,C và i.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 3: Bài toán xác định phase và phương trình điện áp tức thời của R,L,C và i.

Advertisement

Vấn đề 3: Bài toán xác định phase và phương trình điện áp tức thời của R,L,C và i.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Phương trình u và i của mạch chỉ có C - Vật lý 12

uC=U0Ccosωt+φuC ;i=I0cosωt+φuC+π2φL-φI=φu-φi=-π2

Đối với mạch chỉ có tụ điện cường độ dòng điện nhanh pha π2  với hiệu hiệu thế đặt vào mạch và hiệu điện thế vào hai đầu tụ điện.

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn thuần cảm giống nhau ở chỗ

Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn thuần cảm giống nhau ở chỗ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì hiệu thế tức thời giữa hai đầu điện trở

Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Biểu thức điện áp hai đầu điện trở

Một mạch điện chỉ có R=20Ω , khi mắc mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều thì thấy biểu thức cường độ dòng điện qua mạch có dạng i=2cos100πt (A). Viết biểu thức điện áp hai đầu điện trở ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tính và viết biểu thức của cảm kháng trong mạch

Mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần, L=1πH , biểu thức dòng điện trong mạch có dạng i=2cos100πt (A). Tính  cảm kháng trong mạch ZL và viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, nếu gắn thêm tụ điện

Mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L=14πH được gắn vào mạng điện xoay chiều người ta thấy dòng điện trong mạch có biểu thức là i=2cos(100πt-π6)(A) . Hỏi nếu gắn vào mạng điện đó đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C=10-32π(F) thì dòng điện trong mạch có biểu thức là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Đặt điện áp xoay chiều có u=U2cos(100πt+π3)(V). (Trong đó U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=12π(H) . Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm là  uL=200(V) thì cường độ dòng điện là i=3(A). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều

Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số f=50(Hz), muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc π2(rad) thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cách phát biểu nào sau đây là không đúng?

Cách phát biểu nào sau đây là không đúng? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính cường độ dòng điện

Đặt điện áp u=U0cosωt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Pha ban đầu của cường độ dòng điện là

Hai đầu cuộn thuần cảm L có hiệu điện thế xoay chiều u=200cos(100πt-π2) (V). Pha ban đầu của cường độ dòng điện là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm giá trị của hiệu điện thế tức thời giữa hai cực tụ điện

Khi cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i=I0cos(ωt+φ)(A) qua mạch điện chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế tức thời giữa hai cực tụ điện:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là

Điện áp xoay chiều u=120cos200πt (V) ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=12π(H). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là

Điện áp xoay chiều u=120cos100πt (V) ở hai đầu một tụ điện có điện dung C=100π(μF). Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện qua mạch là

Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C=15,9μFu=100cos(100πt-π2)(V). Cường độ dòng điện qua mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch?

Một mạch điện chỉ có tụ điện, điện dung C=10-4π(F) , khi mắc mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều có biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng: u=200cos(100πt+π3)(V). Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức của dòng điện trong mạch là

Mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L=14π(H) được gắn vào mạng điện xoay chiều người ta thấy dòng điện trong mạch có biểu thức là i=2cos(100πt-π6)(A). Hỏi nếu gắn vào mạng điện đó đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C=10-32π(F) thì dòng điện trong mạch có biểu thức là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm làa

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(100πt+π3)(V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=12π(H) Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là  1002(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2(A). Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm cường độ dòng điện qua mạch khi mắc cuộn dây và tụ điện

Nếu mắc tụ điện có điện dung C=10-4π(F) vào mạng điện xoay chiều có điện áp không đổi thì thấy dòng điện qua mạch là i=2cos(100πt+π3)(A). Khi mắc cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L=1π(H) thay cho tụ điện thì dòng điện qua mạch là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết