Vấn đề 2: Xác định từ thông của khung dây dẫn kín.

Tổng hợp công thức và bài tập liên quan đến từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ. Vật Lý 11. Giải chi tiết. Hướng dẫn theo từng bài.

Advertisement

Vấn đề 2: Xác định từ thông của khung dây dẫn kín.

Chủ Đề Vật Lý

Câu Hỏi Liên Quan

Mặt phẳng của khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 30 độ. Từ thông qua diện tích S bằng?

Một khung dây phẳng diện tích S=12 cm2, đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B=5.10-2 (T). Mặt phẳng của khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc α=30o. Từ thông qua diện tích S bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng này một góc 30 độ và có độ lớn là 1,2 T. Từ thông qua mặt S là?

Một mặt S, phẳng, diện tích S=20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng này một góc 30o và có độ lớn là 1,2 T. Từ thông qua mặt S là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Từ thông qua vòng dây khi vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây góc 30 độ bằng bao nhiêu?

Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có đường kính 2 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2π (T). Từ thông qua vòng dây khi vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây góc α=30o bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3 cm x 4 cm. Xác định từ thông qua khung dây.

Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3 cm x 4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-4 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 30°. Từ thông qua khung dây đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó là

Một hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4.10-4 (T). Từ thông qua diện tích hình vuông đó bằng 10-6 (Wb). Góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 60 độ, B = 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là?

Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 60o và có độ lớn 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó.

Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Tính góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị nào sau đây?

Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10 cm2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 60° và có độ lớn là 1,5.10-4 T. Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Tính từ thông qua S.

Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 30°. Tính từ thông qua S.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một khung dây hình tròn đặt trong từ trường B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Tính bán kính vòng dây.

Một khung dây hình tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5 Wb. Bán kính vòng dây gần giá trị nào nhất sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một khung dây phẳng S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có B = 0,1 T. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi dây.

Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ từ B = 0,1 T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hình tròn tâm O biểu diễn miền trong đó có từ trường đều. B = 0,02 (T). Tính từ thông qua vòng dây hình tròn.

Hình tròn tâm O biểu diễn miền trong đó có từ trường đều. Một khung dây hình vuông cạnh a = 20 cm ngoại tiếp với hình tròn. Biết B=0,02 (T). Tính từ thông qua vòng dây hình tròn. 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một khung dây có diện tích 5 cm2, gồm 50 vòng dây. Tính cảm ứng từ B của từ trường.

Một khung dây có diện tích 5 (cm2), gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B, quay khung dây theo mọi hướng thì thấy từ thông cực đại có giá trị là 5.10-3 Wb. Xác định cảm ứng từ B của từ trường.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một khung dây hình vuông 5 cm, đặt trong từ trường đều B = 4.10^-5 T. Từ thông qua mặt phẳng khung dây nhận giá trị nào sau đây?

Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-5T, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc 30o. Từ thông qua mặt phẳng khung dây nhận giá trị nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, cảm ứng từ b = 4.10^-3 T. Tính chiều rộng của khung dây nói trên.

Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có B = 4.10-3 T. Từ thông xuyên qua khung dây là 10-4 Wb, chiều rộng của khung dây nói trên là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hau khung dây tròn có mặt phẳng song song. Khung dây 1 có đường kính 20 cm và từ thông 30 mWb. Tính từ thông qua khung dây 2.

Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây 1 có đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30 mWb. Khung dây 2 có đường kính 40 cm, từ thông qua nó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2 T. Tính từ thông qua khung dây.

Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm nằm trong từ trường đều độ lớn B=1,2T sao cho các đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây. Từ thông qua khung dây bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mặt bán cầu đường kính 2R đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B. Tính từ thông qua mạch bán cầu.

Mặt bán cầu đường kính 2R đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B  song song với trục đối xứng của mặt bán cầu. Từ thông qua mạch bán cầu là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm2, mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng từ góc 30 độ, độ lớn từ thông 3.10-5 Wb. Tính cảm ứng từ.

Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10-5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một khung dây hình tròn đặt trong từ trường đều B = 0,04 T. Từ thông là 1,2.10^-4 Wb. Tính bán kính vòng dây.

Một khung dây hình tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,04 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-4 Wb. Bán kính vòng dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.