Vấn đề 2: Bài tập liên quan đến hệ số công suất.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 2: Bài tập liên quan đến hệ số công suất.

Advertisement

Vấn đề 2: Bài tập liên quan đến hệ số công suất.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Ý nghĩa hệ số công suất - Vật lý 12

cosφ=PUI=RZ

Với mạch RLC cộng hưởng : φ=0cosφ=1P=RI2

Với mạch chỉ có L,C : φ=±π2cosφ=0P=0

Kết luận : công suất tỏa nhiệt chỉ có trên R

Hệ số công suất cho biết khả năng sử dụng điện năng của mạch

I=PU.cosφ

Khi cosφ tiến đến 1 ,hao phí giảm , càng có lợi

Để tăng cosφcosφ=RR+ZL-ZC2

Ta thường mắc các bộ tụ để giảm φ

Trong các mạch điện : cosφ0,85

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay điện?

Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?   

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch         

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khí tăng tần só của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hệ số công suất của mạch bao nhiêu?

Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50 (V) - 50 (Hz) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2 (A) và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5(W) . Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất của mạch khi đó là

Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế. Điều chỉnh C=C1 thì hệ số công suất trong mạch là cosφ1=12 và khi đó công suất của mạch là P = 50(W). Điều chỉnh C=C2 thì hệ số công suất của mạch là 12. Công suất của mạch khi đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất của mạch khi đó là

Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế  u= U0 cos (ωt) (V). Điều chỉnh C=C1 thì công suất của mạch đạt giá trị cực đại  P = 400(W). Điều chỉnh C=C2  thì hệ số công suất của mạch là 32 . Công suất của mạch khi đó là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong một đoạn mạch xoay chiều, công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Chọn câu trả lời sai. Trong một mạch điện xoay chiều, công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:  P=kUI , trong đó :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu cuộn dây không có điện trở thì hệ số công suất trong mạch cực đại khi nào?

Mạch RLC mắc nối tiếp được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số không đổi. Nếu cuộn dây không có điện trở thì hệ số công suất trong mạch cực đại khi nào? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính giá trị điện trở R

Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở trong r. Khi điện trở R thay đổi thì giá trị R là bao nhiêu để công suất trong mạch đạt cực đại? Biết rằng trong mạch  không có hiện tượng cộng hưởng.

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hệ số công suất cos anpha của mạch bằng

Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng nhau. Hệ số công suất cosφ  của mạch bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hệ số công suất của đoạn mạch là

Cho đoạn mạch như hình vẽ 1. Cuộn dây thuần cảm: UAN=200VUNB=250VuAB=1502cos πt (V). Hệ số công suất của đoạn  mạch là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hệ số công suất của mạch có giá trị là

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ 2. Biết  UAM=5V; UMB=25V; UAB=202 V. Hệ số công suất của mạch có giá trị là 

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?

Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và một cuộn dây mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số f và có giá trị hiệu dụng U  không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của  R và giữa hai đầu của cuộn dây có cùng giá trị và lệch pha nhau góc π4(rad) . Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch một tụ có điện dung C và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 200(W) . Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để dòng điện i chậm pha so với hiệu điện thế hai đầu AB

Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm. Biết R=80Ωr=20Ω ; L=2π(H). Tụ C có điện dung biến đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch  uAB=1202 sin (100πt) (V). Để dòng điện i chậm pha so với uAB góc  π4 thì điện dung C nhận giá trị bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm hệ só công thức của mạch?

Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u= 1202sin 100πt (V), hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số công suất của mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các công cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm

Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất của dòng điện xoay chiều qua mạch nhận giá trị bằng

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp  u=1272cos (100πt + π3) (V) . Biết điện trở thuần R=50Ωφi=0 . Công suất của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch nhận giá trị bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1=40(Ω) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C=10-34π(F)  , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần . Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là : uAM=502cos (100πt -7π12) (V)uMB=150cos (100πt) (V)  . Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Ý nghĩa của hệ số công suất cos anpha là

Chọn câu trả lời sai. Ý nghĩa của hệ số công suất cos φ là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm giá trị hệ số công suất

Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có ZL=ZC thì hệ số công suất sẽ :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều chỉnh R để công suất cực đại, khi đó hệ số của mạch cos anpha có giá trị

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng có điện trở R thay đổi được . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh R để công suất mạch cực đại, khi đó hệ số công suất của mạch cos φ có giá trị : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính giá trị tần số dòng điện

Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C=10-3123πF  mắc nối tiếp với điện trở thuần R =100Ω, mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số  f. Để điện áp giữa hai đầu mạch lệch pha so với cường độ dòng điện một góc π3  thì tần số dòng điện bằng: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Giá trị của cos anpha1 và cos anpha2

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1  lần lượt là UC1 , UR1cos φ1 ; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là  UC2 , UR2  và cos φ2 . Biết  UC1= 2UC2 ; UR2=2UR1 . Giá trị của cos φ1 và  cos φ2 là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Một mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hiệu điện thế một góc hơn pi/2 (rad) thì

Một đoạn mạch  không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc nhỏ hơn π2 (rad) thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm phát biểu sai?

Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là một biến trở, được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng và tần số không đổi. Khi R=R0ω 1LC :  thì công suất trong mạch đạt cực đại. Tìm phát biểu sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm phát biểu đúng nhất?

Mạch RLC mắc nối tiếp được mắc vào mạng điện có giá trị hiệu điện thế hiệu dụng không đổi, nhưng tần số có thể thay đổi. Khi tăng tần số của dòng điện thì công suất của mạch giảm. Tìm phát biểu đúng nhất?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.