Bài 7: Máy quang phổ và các loại quang phổ.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 7: Máy quang phổ và các loại quang phổ.

Advertisement

Bài 7: Máy quang phổ và các loại quang phổ.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Quang phổ vạch hấp thụ - vật lý 12

Quang phổ vạch hấp thụ :Nhiệt độ của không khí nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn. 

Màu : các vạch tối trên nền sáng.

Đảo vạch : vân sáng  vân tối

Quang phổ vạch hấp thụ là tập hợp các vạch tối trên nền sáng.

Điều kiện xảy ra: Nhiệt độ của không khí nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn.

Đặc trưng cho cấu tạo của nguồn

Những vạch tối của quang phổ vạch hấp thụ trùng với vị trí vân sáng của quang phổ vạch phát xạ

Hiện tượng đảo vạch quang phổ cho ta biết ở cùng một nhiệt độ vật bức xạ bước sóng nào thì nó cũng bị hấp thụ bởi cùng bước sóng đó.

Quang phổ thu được của mặt trời dưới trái đất là qp vạch hấp thụ

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Máy quang phổ họat động dựa trên hiện tượng vật lý nào?

Máy quang phổ họat động dựa trên hiện tượng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ liên tục?

Điều nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ liên tục?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Sóng ánh sáng - Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ.

Cho hai phát biểu : (I) Nhiệt độ càng cao vật càng phát xạ mạnh về phía sóng ngắn (II) Có thể dựa vào quang phổ liên tục để đo nhiệt độ của vật phát xạ .Chọn nhận xét đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật lý 12: Sóng ánh sáng - Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau về số lượng các vạch phổ, màu sắc và vị trí các vạch phổ. Có thể dựa vào quang phổ vạch phát xạ hoặc ....... để xác định thành phần hóa học của một chất. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12 - Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ vạch phát xạ.

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau về số lượng các vạch phổ, màu sắc các vạch và . (1).. các vạch phổ. (1) là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu đúng. Bức xạ có bước sóng 0,2nm là?

Chọn câu đúng. Bức xạ có bước sóng λ= 0,2 nmlà:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Máy phân tích quang phổ họat động chủ yếu dựa vào hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây?

Máy phân tích quang phổ hoạt động chủ yếu dựa vào hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây ? Chọn phát biểu đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục ?

Điều nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ vạch hấp thụ

Quang phổ vạch hấp thụ là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ánh sáng nào khi qua máy phân tích quang phổ cho quang phổ liên tục ? Chọn câu đúng.

Cho các loại ánh sáng sau:
(I) Ánh sáng phát ra từ bóng đèn dây tóc 
(II) Ánh sáng phát ra từ đèn hơi Hydro
(III) Ánh sáng mặt trời    
(IV) Ánh sáng hồ quang
Ánh sáng nào khi qua máy phân tích quang phổ cho quang phổ liên tục ? Chọn câu đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Qua máy quang phổ, chùm ánh sáng do đèn dây tóc phát ra cho ảnh là?

Qua máy quang phổ, chùm ánh sáng do đèn dây tóc phát ra cho ảnh là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Qua máy quang phổ, chùm ánh sáng do đèn hơi Natri phát ra cho ảnh là?

Qua máy quang phổ, chùm ánh sáng do đèn hơi Natri phát ra cho ảnh là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thu là?

Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thu là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong quang phổ liên tục, vùng đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào?

Trong quang phổ liên tục, vùng đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào ? Chọn kết quả đúng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Qua máy quang phổ, chùm ánh sáng do đèn Hydrô phát ra cho ảnh gồm?

Qua máy quang phổ, chùm ánh sáng do đèn Hydrô phát ra cho ảnh gồm:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Qua máy quang phổ, quang phổ thu được từ ánh sáng mặt trời là quang phổ gì?

Qua máy quang phổ, quang phổ thu được từ ánh sáng mặt trời là quang phổ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm vật lý 12: Ánh sáng nào khi qua máy phân tích quang phổ cho quang phổ vạch?

Cho các lọai ánh sáng sau:
(I) Ánh sáng trắng
(III) Ánh sáng mặt trời
(II) Ánh sáng phát ra từ đèn hơi Hydro
(IV) Ánh sáng hồ quang
Ánh sáng nào khi qua máy phân tích quang phổ cho quang phổ vạch ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12 - Trắc nghiệm về quang phổ liên tục.

Quang phổ liên tục

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12 - Trắc nghiệm lý thuyết về máy phân tích quang phổ.

Chọn câu sai. Trong máy phân tích quang phổ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quang phổ Mặt Trời được máy quang phổ ghi được là loại quang phổ nào?

Quang phổ Mặt Trời được máy quang phổ ghi được là :

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Đối với quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây là sai ?

Đối với quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây là sai ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ứng dụng nào sau đây là ứng dụng dựa vào quang phổ liên tục ?

Ứng dụng nào sau đây là ứng dụng dựa vào quang phổ liên tục ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Trắc nghiệm về quang phổ vạch phát xạ.

Quang phổ vạch phát xạ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh sẽ thu được?

Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Với quang phổ vạch hấp thụ , phát biểu nào sau đây là sai?

Với quang phổ vạch hấp thụ , phát biểu nào sau đây là sai ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong quang phổ vạch phát xạ. Phát biểu nào sau đây sai?

Trong quang phổ vạch phát xạ. Phát biểu nào sau đây sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phép phân tích bằng quang phổ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phép phân tích bằng quang phổ ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ vạch hấp thụ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ vạch hấp thụ ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ánh sáng nào khi chiếu vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục?

Cho các loại ánh sáng sau:   
I. Ánh sáng trắng.             II. Ánh sáng đỏ.               
III. Ánh sáng vàng.    IV. Ánh sáng tím
Ánh sáng nào khi chiếu vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm?

Quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm   

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ?

Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ được đặt tại đâu?

Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ được đặt tại

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12 - Ứng dụng của quang phổ liên tục?

Quang phổ liên tục được ứng dụng để    

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi tăng dần nhiệt độ của khối hiđrô thì các vạch trong quang phổ của hiđrô sẽ?

Khi tăng dần nhiệt độ của khối hiđrô thì các vạch trong quang phổ của hiđrô sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ gồm những vạch?

Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ gồm những vạch:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ: Chọn phát biểu đúng.

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.

Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi nào?

Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi nào.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng một vạch quang phổ phát xạ sáng trở thành vạch tối trong quang phổ hấp thụ được gọi là?

Hiện tượng một vạch quang phổ phát xạ sáng trở thành vạch tối trong quang phổ hấp thụ được gọi là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng đảo sắc của các vạch quang phổ là?

Hiện tượng đảo sắc của các vạch quang phổ là     

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12 - trắc nghiệm lý thuyết về quang phổ liên tục.

Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Máy quang phổ và các loại quang phổ: Tìm câu trả lời đúng.

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Tìm câu trả lời đúng khi nói về quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ)

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quang phổ vạch của chất khí loãng có số lượng vạch và vị trí các vạch như thế nào?

Quang phổ vạch của chất khí loãng có số lượng vạch và vị trí các vạch

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật thay đổi như thế nào?

Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quang phổ của các vật phát ra ánh sáng sau, quang phổ nào là quang phổ liên tục ?

Quang phổ của các vật phát ra ánh sáng sau, quang phổ nào là quang phổ liên tục ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra là?

Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra thu được trên Trái Đất là ?

Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra thu được trên Trái Đất là 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Quang phổ gồm một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím là?

Quang phổ gồm một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ liên tục?

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ liên tục?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Máy quang phổ và các loại quang phổ: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì?

Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Lý thuyết về quang phổ vạch hấp thụ.

Quang phổ vạch hấp thụ là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ?

Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi tăng dần nhiệt độ của một dây tóc đèn điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra thay đổi như thế nào sau đây?

Khi tăng dần nhiệt độ của một dây tóc đèn điện, thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra thay đổi như thế nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hiện tượng đảo vạch quang phổ, nhiệt độ t của đám hơi hấp thụ phải đủ lớn để có thể phát xạ và so với nhiệt độ t0 của nguồn sáng trắng thì?

Hiện tượng đảo vạch quang phổ, nhiệt độ t của đám hơi hấp thụ phải đủ lớn để có thể phát xạ và so với nhiệt độ t0 của nguồn sáng trắng thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điều nào sau đây đúng khi nói về quang phổ liên tục?

Điều nào sau đây đúng khi nói về quang phổ liên tục ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau?

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.