Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính.

Advertisement

Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Hệ thấu kính cách nhau

d1=x  ;d1'=xf1x-f1d2=a-x;d2'=a-xf2a-x-f2

Với x là khoảng cách vật đến thấu kính 1

ABTK1A1B1TK2A2B2

Xem chi tiết