Bài 28: Lăng kính.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 28: Lăng kính.

Bài 28: Lăng kính.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Công Thức Liên Quan

Góc lệch cực tiểu khi qua lăng kính

i=i1=i2r1=r2=A2Dmin=2i-AsinDmin+A2=nsinA2

Góc lệch cực tiểu Dmin khi i1=i2 ,r1=r2=A2

Dmin=2i-A

sinDmin+A2=nsinA2

Xem chi tiết
Advertisement

Tin Tức Liên Quan