Advertisement
 Xem tất cả

Định luật bảo toàn động lượng.

p1+p2=const 

p1+p2=p1' +p2'

Vật lý 10. Định luật bảo toàn động lượng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

p1+p2=const 

p1+p2=p1' +p2'

Định luật bảo toàn động lượng.

Phát biểu:

Trog một hệ kín, tổng động lượng của hệ là một hằng số. Nói cách khác, tổng động lượng của hệ trước tương tác bằng tổng động lượng của hệ sau tương tác.

 

Chú thích:

p1: động lượng của vật thứ 1 trước tương tác (kg.m/s)

p2: động lượng của vật thứ 2 trước tương tác (kg.m/s)

p1'động lượng của vật thứ 1 sau tương tác (kg.m/s)

p2'động lượng của vật thứ 2 sau tương tác (kg.m/s)

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement