Advertisement
 Xem tất cả

Xác định tốc độ của chất điểm khi biết phương trình dao động.

Xác định tốc độ chất điểm theo thời gian


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 2
Trắc nghiệm Dễ

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x=5cos(4πt) trong đó x tính bằng (cm) và t tính bằng (s). Tại thời điểm t = 5s vận tốc của chất điểm là bao nhiêu?

0 cm/s

5 cm/s

20π cm/s

-20π cm/sAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement
Advertisement