Advertisement
 Xem tất cả

Suất điện động tự cảm.

etc=-LIt

Công thức tính suất điện động tự cảm. Vật Lý 11. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.


etc=-LIt

Suất điện động tự cảm.

 

Phát biểu: Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

 

Chú thích:

etc: suất điện động tự cảm (V)

L: độ tự cảm (H)

I: độ biến thiên cường độ dòng điện (A)

t: độ biến thiên thời gian (s)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement