Advertisement
 Xem tất cả

Hệ thức độc lập theo thời gian.

v2-vo2=2aS

Vật lý 10. Hệ thức độc lập theo thời gian. Hướng dẫn chi tiết.


v2-vo2=2aS

Hệ thức độc lập theo thời gian.

Ứng dụng:

Xác định quãng đường vật di chuyển khi tăng tốc, hãm pham mà không cần dùng đến biến thời gian.

Chú thích:

S: là quãng đường (m).

vo: vận tốc lúc đầu của vật (m/s).

v: vận tốc lúc sau của vật (m/s)

agia tốc của vật (m/s2)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement