Advertisement
 Xem tất cả

Quãng đường vật rơi được trong giây thứ n.

ΔSn=Sn-Sn-1= 12g(2n-1)

Vât lý 10. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ n. Hướng dẫn chi tiết.


ΔSn=Sn-Sn-1= 12g(2n-1)

Quãng đường vật rơi được trong giây thứ n.

Chú thích:

ΔSn: quãng đường vật rơi được trong giây thứ n (m).

g: gia tốc trọng trường (m/s2). Thường được chọn từ 9,8 -> 10 (m/s2).

n: giây mà đề bài đang xét tới (s).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement