Sóng dừng. Chiều dài của dây? - Vật lý 12

Vật lý 12.Sóng dừng. Tìm chiều dài của dây biết bước sóng dài nhất? Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 3 Vấn đề 3 Câu 37
Trắc nghiệm Dễ

Một sợi dây đàn hồi 2 đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là L. Chiều dài của dây là:

L2

2L

L

4LAdvertisement

Các công thức liên quan


Hai đầu cố định : λ=2lk:2l;l;2l3;... (Max 2l)

Một đầu cố định:λ=4l2k+1:4l;4l3;... (Max 4l)

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không dao động hoặc dao động biên độ cực đại : λ2

Khoảng cách ngắn nhất giữa 1 điểm không dao động và dao động biên độ cực đại :λ4


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


λ

Bước sóng là  khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 5 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Đánh một tiếng đàn lên dây đàn có chiều dài l , trên dây đàn có thể có những sóng dừng với bước sóng nào?-Vật lý 12.

Đánh một tiếng đàn lên dây đàn có chiều dài l, trên dây đàn có thể có những sóng dừng với bước sóng nào?

Trắc nghiệm Trung bình

Sóng dừng. Một sợi dây dài 2m, hai đầu cố định và rung với bốn múi sóng thì bước sóng trên dây là?-Vật lý 12.

Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định và rung với bốn múi sóng thì bước sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Dễ

Sóng dừng. Bước sóng dài nhất- Vật lý 12.

Một dây đàn hồi có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Sóng dừng. Bước sóng dài nhất - Vật lý 12.

Một dây đàn hồi có chiều dài L, một đầu cố định, một đầu tự do. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:

Trắc nghiệm Dễ

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng là:-Vật lý 12.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng là:

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…