Độ lệch pha tổng hợp trong giao thoa sóng - Vật lý 12 

Vật lý 12.Độ lệch pha tổng hợp trong giao thoa sóng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Độ lệch pha tổng hợp trong giao thoa sóng - Vật lý 12

φ

Độ lệch pha tổng hợp tai điểm xét trong giao thoa sóng cơ là hiệu hai độ lệch pha của mỗi sóng truyền tới điểm đang xét.

Advertisement

Các công thức liên quan


Phương trình sóng tổng hợp từ hai nguồn đến M

uM=u1M+u2M=2.Acosπd2M-d1Mλ-φ2.cosωt-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22

uM li độ tại M

AM=2Acosπd2M-d1Mλ-φ2 là biên độ sóng tại M

φ=φ2-φ1

φM=-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22 khi cosπd2M-d1Mλ-φ2 >0

φM=-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22+π khi cosπd2M-d1Mλ-φ2 <0


Xem thêm

φ=πd2M-d1Mλ=πS2M-S1Mλ

d2M=S2Md1M=S1M


Xem thêm

πd2M-d1Mλ-φ2-φ12=k+12πdM=d2M-d1M=k+0,5+φ2-φ12πλ

AM=2Acosπλd2-d1-φ2-φ12

AM min =0  cosπλd2-d1-φ2-φ12=0πλd2-d1-φ2-φ12=k+0,5πd=k+0,5+φ2-φ12π

d2M,d1M ;Khoảng cách từ M đến 2 nguồn

d2M=S2M;d1M=S1M

k=0: Cực tiểu thứ 1 bên trái

k=-1: Cực tiểu thứ  1 bên phải


Xem thêm

dMddNdMλk+φ2dNλ

Điều kiện cực đại : d=k+φ2λ

Với k là số nguyên

φ=φ2-φ1

dM=S2M-S1MdN=S2N-S1N


Xem thêm

dMddNdMλk+φ2+0,5dNλ

Điều kiện cực tiểu : d=k+φ2+0,5λ

Với k là số nguyên

φ=φ2-φ1

dM=S2M-S1MdN=S2N-S1N


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


φ

Độ lệch pha tổng hợp tai điểm xét trong giao thoa sóng cơ là hiệu hai độ lệch pha của mỗi sóng truyền tới điểm đang xét.


Xem thêm

d1,d2

Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng 

d1=S1Md2=S2M

Đơn vị : cm


Xem thêm

φ

Độ lệch pha tổng hợp tai điểm xét trong giao thoa sóng cơ là hiệu hai độ lệch pha của mỗi sóng truyền tới điểm đang xét.


Xem thêm

d1,d2

Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng 

d1=S1Md2=S2M

Đơn vị : cm


Xem thêm

φ

Độ lệch pha tổng hợp tai điểm xét trong giao thoa sóng cơ là hiệu hai độ lệch pha của mỗi sóng truyền tới điểm đang xét.


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 12 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Xác định phương trình giao thoa sóng tại điểm M - Vật lý 12

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm có phương trình dao động là uA=uB=5cos20πt (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1 m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là:

Trắc nghiệm Trung bình

Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1=15cm và d2=20cm là?- Vật lý 12

Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là uA = uB = 2cos10πt(cm). Tốc độ truyền sóng là 3m/s. Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1 = 15cm; d2 = 20cm là:

Trắc nghiệm Trung bình

Biết rằng bước sóng có giá trị từ 2,5cm đến 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là bao nhiêu? - Vật lý 12

Thực hiện giao thoa trên mặt một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha với biên độ dao động 3 cm. Phương trình dao động tại M có hiệu khoảng cách A,B là 5 cm, có dạng  uM=32cos42πt  cm. Biết rằng bước sóng có giá trị từ 2,5 cm đến 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Phương trình dao động tại M cách đều hai nguồn S1 và S2 một đoạn 10cm là? - Vật lý 12

Cho 2 nguồn kết hợp trên mặt phẳng dao động với phương trình uS1= uS2=cos100πt cm. Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s. Phương trình dao động tại M cách đều điểm S1, S2 một đoạn 10 cm là:

Trắc nghiệm Khó

Xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước. Giao thoa sóng cơ học.- Vật lý 12

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f=15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Trắc nghiệm Trung bình

Tốc độ truyền sóng trên mặt thủy ngân. -Vât lý 12.

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động theo phương trình u = Acos100πt(mm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA - MB = 1 cm và vân bậc (k+5) cùng tính chất dao động với vân bậc k đi qua điểm N có NA – NB = 30 mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…