Số cực đại trên đoạn MN - Vật lý 12

dMddNdMλk+φ2dNλ

Vật lý 12.Số cực đại trên đoạn MN . Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Số cực đại trên đoạn MN - Vật lý 12

dMddNdMλk+φ2dNλ

Điều kiện cực đại : d=k+φ2λ

Với k là số nguyên

φ=φ2-φ1

dM=S2M-S1MdN=S2N-S1N

Advertisement

Biến số liên quan


λ

 

Khái niệm:

Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

 

Đơn vị tính: mét (m)


Xem thêm Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

S1S2

 

Khái niệm:

Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ là khoảng cách giữa hai nguồn S1S2.

 

Đơn vị tính: centimét cm

 


Xem thêm Khoảng cách giữa hai nguồn phát sóng cơ - Vật lý 12

d1, d2

 

Khái niệm:

d1, d2 là khoảng cách từ các điểm đang xét đến nguồn phát sóng (d1=S1M; d2=S2M).

 

Đơn vị tính: centimét cm

 


Xem thêm Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng - Vật lý 12

φ

 

Khái niệm:

Độ lệch pha tổng hợp tại điểm xét trong giao thoa sóng cơ là hiệu hai độ lệch pha của mỗi sóng truyền tới điểm đang xét.

 

Đơn vị tính: Radian (Rad)

 


Xem thêm Độ lệch pha tổng hợp trong giao thoa sóng - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


λ=vf=v.T=n-1l

Bước sóng  λ : là khoảng cách giữa hai phần tử của sóng gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Bước sóng cũng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ.

Bước sóng của sóng cơ tỉ lệ thuận với vận tốc truyền sóng và ti lệ nghịch với tần số sóng

λ : Bước sóng m

f: Tần số sóng Hz

T:Chu kì sóng s

v: Vận tốc truyền sóng m/s

l:Khoảng cách giữa n đỉnh sóng


Xem thêm Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12

l=n-1λ=n-1vf

l:Khoảng cách giữa n đỉnh sóngcm

λ:Bước sóng cm


Xem thêm Khoảng cách giữa n đỉnh sóng - vật lý 12

uM=Acosωt+φ±2πxλ=Acos2πtT+φ2π±xλ   t>xvv=hê sô thê sô x

uO=Acosωt+φ

- : Sóng truyền từ O đến M chiều dương

+:Sóng truyền từ M đến O chiều âm

A: Biên độ dao động cm

ω: Tần số góc của dao động sóng rad/s

x: Vị trí M so với O cm

λ: Bước sóng cm

t>xv có ý nghĩa là thời gian ta xét trạng thái dao động tại M phải lớn thời gian sóng truyền tới M.


Xem thêm Phương trình li độ sóng tại M từ nguồn O -Vật lý 12


AM=2.AcosπS2M-S1Mλ-φ2

AM :Biên độ tổng hợp tại M

AM2A

d2=S2M;d1=S1M

φ=φ2-φ1


Xem thêm Biên độ của sóng tổng hợp tại M - Vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 2 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýTrong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số f=12 Hz, cách nhau 8 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước v = 30 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là?-Vật lý 12

Trên mặt một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha cách nhau 10 cm, bước sóng dài 3 cm. Xét hình vuông ABCD trên mặt chất lỏng. Số điểm cực đại trên các cạnh tam giác ACD là:

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Số điểm cực đại trên các cạnh tam giác ACD là bao nhiêu? - Vật lý 12
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…