Advertisement
 Xem tất cả

Công thức tìm số mol tổng quát với các chất khí.

n=p.VR.T

Vật lý 10. Công thức tìm số mol tổng quát với các chất khí. Hướng dẫn chi tiết.


n=p.VR.T

Công thức tìm số mol tổng quát với các chất khí.

 

Chú thích:

n: số mol chất (mol).

V: thế tích khí (l).

R: hằng số các khí 8,31 (J/mol.K).

p: áp suất của chất khí (Pa)

T: nhiệt độ (Ko).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement