Xem tất cả

Quả cầu treo bằng dây không song song với mặt phẳng nghiêng.

Vật lý 10.Quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg được giữ trên mặt phẳng nghiêng nhờ một dây treo như hình vẽ. Biết α = 300, lực căng dây . Tính góc.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 3 Bài 17 Vấn đề 2 Câu 22
Trắc nghiệm Khó

Quả cầu đồng chất có khối lượng 3 kg được giữ trên mặt phẳng nghiêng nhờ một dây treo như hình vẽ. Biết α=30 °, lực căng dây T=103 N . Lấy g=10 m/s2 và bỏ qua ma sát. Góc β bằng?

38°

30°

45°

25°