Nếu gắn vật m vào riêng từng lò xo k1,k2  thì dao động động với tần số lần lượt là

Hướng dẫn chi tiết: Cho vật nặng có khối lượng m khi gắn vào hệ(k1ssk2) thì vật dao động điều hoà với tần số 10Hz, khi gắn vào hệ (k1ntk2) thì dao động điều hoà với tần số 4,8Hz, biết k1 > k2. Nếu gắn vật m vào riêng từng lò xo k1 ,k2  thì dao động động v


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 2 Vấn đề 2 Câu 6
Trắc nghiệm Khó

Cho vật nặng có khối lượng m khi gắn vào hệ(k1ssk2) thì vật dao động điều hoà với tần số 10Hz, khi gắn vào hệ (k1ntk2) thì dao động điều hoà với tần số 4,8Hz, biết k1 > k2. Nếu gắn vật m vào riêng từng lò xo k1k2 thì dao động động với tần số lần lượt là

f1 = 6Hz; f2 = 8Hz. 

f1= 8Hz; f2 = 6Hz.

f1 = 5Hz; f2 = 2,4Hz.

f1 = 20Hz; f2= 9,6Hz.Advertisement

Các bài giảng liên quan Nếu gắn vật m vào riêng từng lò xo k1,k2  thì dao động động với tần số lần lượt là

CẮT GHÉP LÒ XO

2470733   24/08/2021

Bài giảng giới thiệu công thức xác định độ cứng của lò xo khi được ghép nối tiếp và song song. Từ đó suy ra công thức chu kỳ và tần số trong dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.

Đọc Thêm CẮT GHÉP LÒ XO →

Các công thức liên quan


Tnt2=T12+T22Tnt=Tn

1fnt2=1f12+1f22

Chu kì của lò xo mắc nối tiếp:

Tnt2=T12+T22

Tần số

1fnt2=1f12+1f22

Chú ý: Khi có n lò xo có cùng độ cứng k

knt=kn suy ra Tnt=Tnfnt=fn


Xem thêm Chu kì, tần số của con lắc lò xo mắc nối tiếp - vật lý 12

1Tss2=1T12+1T22fss2=f12+f22

Với Tss : Chu kì con lắc lò xo mắc song song s

       fss: Tần số lò xo mắc song song

Chú ý: Khi có n lò xo có cùng độ cứng k

knt=nk suy ra Tss=Tn;fss=fn


Xem thêm Chu kì, tần số của con lắc lò xo mắc song song - vật lý 12

Advertisement

Biến số liên quan


f

 

Khái niệm:

Tần số dao động là số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong một giây.

 

Đơn vị tính: Hertz (Hz) 

 

 


Xem thêm Tần số dao động cơ học

T

 

Khái niệm:

Chu kì của con lắc lò xo là khoảng thời gian mà con lắc lò xo thực hiện được một dao động toàn phần. Nó phụ thuộc vào khối lượng quả nặng và độ cứng của lò xo.

 

Đơn vị tính: giây s

 


Xem thêm Chu kì của dao động con lắc lò xo - Vật lý 12

Tnt

 

Khái niệm:

Tnt là chu kì của con lắc lò xo mới sau khi mắc các lò xo nối tiếp lại với nhau. Khi lò xo mắc nối tiếp độ cứng sẽ giảm và chu kì sẽ tăng.

 

Đơn vị tính: giây s

 


Xem thêm Chu kì của con lắc lò xo mắc nối tiếp - Vật lý 12

f

 

Khái niệm:

Tần số dao động là số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong một giây.

 

Đơn vị tính: Hertz (Hz) 

 

 


Xem thêm Tần số dao động cơ học

T

 

Khái niệm:

Chu kì của con lắc lò xo là khoảng thời gian mà con lắc lò xo thực hiện được một dao động toàn phần. Nó phụ thuộc vào khối lượng quả nặng và độ cứng của lò xo.

 

Đơn vị tính: giây s

 


Xem thêm Chu kì của dao động con lắc lò xo - Vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 10 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýCho hai lò xo L1 và L2 có cùng độ dài tự nhiên l0. Khi treo một vật m = 400g vào lò xo L1 thì dao động động với chu kì T1 = 0,3s; khi treo vật vào L2 thì dao động với chu kì T2 = 0,4s. Nối L1 nối tiếp với L2, rồi treo vật m vào thì vật dao động với chu kì bao nhiêu? Muốn chu kì dao động của vật là  T,=(T1+T2)/2 thì phải tăng hay giảm khối lượng bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Muốn chu kì dao động của vật là T'=(T1+T2 )/2  thì phải tăng hay giảm khối lượng bao nhiêu?

Cho hai lò xo L1 và L2 có cùng độ dài tự nhiên l0. Khi treo một vật m = 400g vào lò xo L1 thì dao động động với chu kì T1 = 0,3s; khi treo vật vào L2 thì dao động với chu kì T2 = 0,4s. Nối L1 song song với L2, rồi treo vật m vào thì vật dao động với chu kì bao nhiêu? Muốn chu kì dao động là 0,3s thì phải tăng hay giảm khối lượng của vật bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Muốn chu kì dao động là 0,3s thì phải tăng hay giảm khối lượng của vật bao nhiêu ?

Cho các lò xo giống nhau, khi treo vật m vào một lò xo thì dao động với tần số là f. Nếu ghép 5 lò xo nối tiếp với nhau, rồi treo vật nặng m vào hệ lò xo đó thì vật dao động với tần số bằng :

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Nếu ghép 5 lò xo nối tiếp với nhau, rồi treo vật nặng m vào hệ lò xo đó thì vật dao động với tần số bằng :
Advertisement

Cho các lò xo giống nhau, khi treo vật m vào một lò xo thì vật dao động với chu kì T = 2s. Nếu ghép 2 lò xo song song với nhau, rồi treo vật m vào hệ lò xo đó thì vật dao động với chu kì bằng

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Nếu ghép 2 lò xo song song với nhau, rồi treo vật m vào hệ lò xo đó thì vật dao động với chu kì bằng?

Khi treo vật m và lò xo k1 thì vật dao động với chu kì T1 = 3s, khi treo vật đó vào lò xo k2 thì vật dao động với chu kì T2= 4s. Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép nối tiếp với lò xo k2 thì dao động với chu kì là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép nối tiếp với lò xo k2  thì dao động với chu kì là

Khi treo vật m và lò xo k1 thì vật dao động với chu kì T1 = 0,8s, khi treo vật đó vào lò xo k2 thì vật dao động với chu kì T2 = 0,6s. Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép song song với lò xo  k2 thì dao động với chu kì là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Khi treo vật m vào hệ lò xo  k1 ghép song song với lò xo k2 thì dao động với chu kì là?
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…