Advertisement
 Xem tất cả

Vận tốc cực đại ban đầu của electron.

v0max=2hcm1λ-1λ0

Vận tốc cực đại ban đầu của electron là gì? Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


v0max=2hcm1λ-1λ0

Vận tốc cực đại ban đầu của electron.

 

Chú thích:

v0max: vận tốc ban đầu cực đại của electron (m/s)

h: hằng số Planck với h=6.625.10-34J.s

λ: bước sóng của ánh sáng đơn sắc (m)

λ0: giới hạn quang điện của kim loại (m)

c=3.108m/s: tốc độ của ánh sáng trong chân không

m=me=9,1.10-31kg

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement