Xem tất cả

Số hạt nhân và khối lượng hạt nhân bị phân rã.

N=N0(1-e-λt)=N01-2-tT

m=m0(1-e-λt)=m01-2-tT

Công thức tính số hạt nhân và khối lượng hạt nhân bị phân rã. Vật Lý 12.


 Quay lại

N=N0(1-e-λt)=N01-2-tT

m=m0(1-e-λt)=m01-2-tT

Số hạt nhân và khối lượng hạt nhân bị phân rã.

 

Chú thích: 

N,m: số hạt nhân và khối lượng bị phân rã sau thời gian t

N0,m0: số hạt nhân và khối lượng ban đầu tại t=0

t: thời gian phân rã (s, h, ngày,...)

T: chu kì bán rã của hạt (s, h, ngày,...)

λ: hằng số phóng xạ (s-1)

Các chủ đề liên quan


  Bài 37: Phóng xạ.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!