Advertisement
 Xem tất cả

Công thức Einstein. Năng lượng, công thoát và động năng cực đại trong lượng tử năng lượng.

ε=A+Wđmax=A+12mv0max2=A+e.U

Công thức Einstein. Năng lượng, công thoát và động năng cực đại trong lượng tử năng lượng. Vật Lý 12.


ε=A+Wđmax=A+12mv0max2=A+e.U

Công thức Einstein. Năng lượng, công thoát và động năng cực đại trong lượng tử năng lượng.

 

Chú thích: 

ε: năng lượng của 1 photon (J)

A: công thoát (J)

Wđmax: động năng ban đầu cực đại với m=me=9,1.10-31kg

e=1,6.10-19C

U: độ lớn của hiệu điện thế hãm trong tế bào quang điện (V)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan