Advertisement
 Xem tất cả

Năng lượng electron trong nguyên tử Hydro.

En=-13,6n2

Công thức tính năng lượng electron trong nguyên tử Hydro. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.


En=-13,6n2

Năng lượng electron trong nguyên tử Hydro.

 

Phát biểu: Ứng với mỗi trạng thái dừng, electron có mức năng lượng xác định.

 

Chú thích: 

En: năng lượng của electron ở trạng thái dừng n (eV)

n=1,2,3...

 

Đổi đơn vị:

1ev=1,6.10-19 J

 

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement
Advertisement