Advertisement
 Xem tất cả

Bước sóng phát ra khi nguyên tử chuyển mức năng lượng.

λnm=hcE01n2-1m2

Công thức tính bước sóng phát ra khi nguyên tử chuyển mức năng lượng. Vật Lý 12. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


λnm=hcE01n2-1m2

Bước sóng phát ra khi nguyên tử chuyển mức năng lượng.

 

Chú thích:

λnm: bước sóng phát ra khi nguyên tử chuyển mức năng lượng từ n->m (m)

h: hằng số Planck với h=6,625.10-34J.s

E0=13,6eV=13,6.1,6.10-19J

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan