Advertisement
 Xem tất cả

Số vân sáng của mỗi bước sóng giữa khoảng trùng của 3 bước sóng - vật lý 12

Ns1=k1-1=Km-1Ns2=k2-1=Kn-1Ns3=k3-1=Kl-1

Vật lý 12.Số vân sáng của mỗi bước sóng giữa khoảng trùng của 3 bước sóng. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

Ns1=k1-1=Km-1Ns2=k2-1=Kn-1Ns3=k3-1=Kl-1

Số vân sáng của mỗi bước sóng giữa khoảng trùng của 3 bước sóng - vật lý 12

K=BCNNλ1,λ2,λ3

 

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan