Xem tất cả

Vận tốc trung bình.

Vtb=ΔxΔt=x2-x1t2-t1

Vật lý 10. Vận tốc trung bình trong chuyển động thẳng. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

Vtb=ΔxΔt=x2-x1t2-t1

Vận tốc trung bình.

Định nghĩa:

Vận tốc trung bình là thương số giữa độ dời vật di chuyển được và thời gian di chuyển hết độ đời đó.

 

Chú thích:

Vtb: vận tốc trung bình của vật (m/s).

Δx: độ dời của vật (m).

Δt: thời gian chuyển động của vật (s).

x2,x1: tọa độ của vật ở vị trí 1 và 2 (m)

t2,t1: thời điểm 1 và 2 trong chuyển động của vât (s)