Advertisement
 Xem tất cả

Vận tốc trung bình.

Vtb=ΔxΔt=x2-x1t2-t1

Vật lý 10. Vận tốc trung bình trong chuyển động thẳng. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

Vtb=ΔxΔt=x2-x1t2-t1

Vận tốc trung bình.

Định nghĩa:

Vận tốc trung bình là thương số giữa độ dời vật di chuyển được và thời gian di chuyển hết độ đời đó.

 

Chú thích:

Vtb: vận tốc trung bình của vật (m/s).

Δx: độ dời của vật (m).

Δt: thời gian chuyển động của vật (s).

x2,x1: tọa độ của vật ở vị trí 1 và 2 (m)

t2,t1: thời điểm 1 và 2 trong chuyển động của vât (s)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan