Advertisement
 Xem tất cả

Tần số dao động của con lắc lò xo

f=1T=ω2π=Nt

Vật lý 12. Dao động điều hòa. Tần số dao động. Con lắc lò xo. Chu kỳ dao động. Tần số góc


 Quay lại

f=1T=ω2π=Nt

Tần số dao động của con lắc lò xo

Khái niệm:

Tần số dao động là số dao động và chất điểm thực hiện được trong một giây.

 

Chú thích:

f: Tần số dao động (1/s) (Hz).

ω: Tần số góc (tốc độ góc) (rad/s).

T: Chu kỳ dao động của vật (s).

N: Số dao động mà chất điểm thực hiện được trong khoảng thời gian t.

t: Thời gian thực hiện hết số dao động (s).

 

 

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement