Xem tất cả

Độ phóng xạ của một lượng chất.

H=λN=H0.e-λt=H0.2-tT

Công thức tính độ phóng xạ của một lượng chất.. Vật Lý 12.


 Quay lại

H=λN=H0.e-λt=H0.2-tT

Độ phóng xạ của một lượng chất.

 

Chú thích:

H: độ phóng xạ của một lượng chất hạt nhân sau thời gian t (Bq, Ci)

H0: độ phóng xạ ban đầu của một lượng chất hạt nhân tại t=0 (Bq, Ci)

N: số hạt nhân tại thời điểm t

T: chu kì bán rã của hạt nhân (s, h, ngày,...)

λ: hằng số phóng xạ (s-1)

 

Đổi đơn vị: 1Ci=3,7.1010(Bq)

Các chủ đề liên quan


  Bài 37: Phóng xạ.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!