Xem tất cả

Độ dời trong chuyển động thẳng.

Δx=x2-x1

Công thức xác định độ dời trong chuyển động thẳng. Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

Δx=x2-x1

Độ dời trong chuyển động thẳng.

Định nghĩa: độ dời là hiệu số giữa hai tọa độ của vật.

Đơn vị tính: m, km, cm.

 

Chú thích:

Δx: là độ dời của vật (m).

x2,x1: là tọa độ của vật ở thời điểm 2 và 1 (m).

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!