Xem tất cả

Công thức tính số hạt nhân dựa vào hằng số Avogadro.

N=mA.NA

Công thức tính số hạt nhân dựa vào hằng số Avogadro. Vật Lý 12.


 Quay lại

N=mA.NA

Công thức tính số hạt nhân dựa vào hằng số Avogadro.

 

Chú thích:

N: số hạt nhân ứng với khối lượng chất m

m: khối lượng chất (g)

A: số khối của nguyên tử

NA=6,023.1023nguyên t/mol

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!