Advertisement
 Xem tất cả

Bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.

(mA+mB)c2+KA+KB=(mC+mD)c2+KC+KD

Với Ki=12mivi2

Bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân là gì? Công thức và bài tập vận dụng. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết.


(mA+mB)c2+KA+KB=(mC+mD)c2+KC+KD

Với Ki=12mivi2

Bảo toàn năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.

 

Chú thích:

m1, m2 (kg hoc u)   : khối lượng của các hạt thành phần trước khi xảy ra phản ứng hạt nhân, lần lượt ứng với v1, v2. và động năng K1, K2.

m3, m4 (kg hoc u) : khối lượng của các hạt thành phần sau khi xảy ra phản ứng hạt nhân, lần lượt ứng với v3, v4. và động năng K3, K4.

 

Đơn vị tính của K: Joule (J).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan