Advertisement
 Xem tất cả

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 1: Vận dụng các tiên đề Borh cho nguyên tử Hidro - trạng thái dừng, quỹ đạo dừng.

Vật lý 12. Mẫu nguyên tử Bohr, bài tập vận dụng tiên đề Bohr về trạng thái dừng, quỹ đạo dừng. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


 Quay lại

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement
Advertisement