Xem tất cả

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 5: Bài toán về hiện tượng giao thoa hai bước sóng.

Vật lý 12. Giao thoa ánh sáng, bài toán liên quan tới hiện tượng giao thoa hai bước sóng. Tổng hợp công thức và hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


 Quay lại

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Các câu hỏi liên quan


Trên màn, khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 4mm. Bước sóng ánh sáng sử dụng là?

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng 2 lăng kính giống nhau có góc chiết quang Â= 6.10-3rad, chiết suất đối với ánh sáng sử dụng là n=1,5. Khe nguồn đặt trong mặt đáy chung của 2 lăng kính và cách chúng 40cm. Màn hứng vân giao thoa đặt song song và cách 2 lăng kính 1,6m. Trên màn, khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 4mm. Bước sóng ánh sáng sử dụng là:

Trắc nghiệm Khó

Khoảng cách từ vân sáng đỏ bậc 2 đến vân sáng tím bậc 2 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là?

Trong thí nghiệm giao thoa Young các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Cho λdo = 0,76 μm; λtim = 0,40 μm. Khoảng cách từ vân sáng đỏ bậc 2 đến vân sáng tím bậc 2 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là

Trắc nghiệm Dễ

Kích thước vùng giao thoa trên màn là L = 2 cm (chính giữa vùng giao thoa là vân sáng trung tâm) Số vân sáng quan sát được trên màn là?

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,5m và nguồn sáng phát hai bức xạ có bước sóng λ1=0,48μmλ2=0,64μm. Kích thước vùng giao thoa trên màn là L = 2 cm (chính giữa vùng giao thoa là vân sáng trung tâm) Số vân sáng quan sát được trên màn là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan