Xem tất cả

Các Công Thức, Câu Hỏi Về Bài 4: Bài toán về hiện tượng giao thoa ánh sáng với một bức xạ duy nhất.

Vật lý 12. Bài toán về hiện tượng giao thoa ánh sáng với một bức xạ duy nhất. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


 Quay lại

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Các câu hỏi liên quan


Thực hiện giao thoa ánh sáng với bức xạ có bước sóng λ=0.3 mm, khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp là a=0.5 mm, khoảng cách từ hai nguồn kết hợp đến phim ảnh là D=1m. Quan sát trên phim ảnh ta thấy

Thực hiện giao thoa ánh sáng với bức xạ có bước sóng λ = 0,3 mm, khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp là a= 0,5 mm , khoảng cách từ hai nguồn kết hợp đến phim ảnh là D= 1m. Quan sát trên phim ảnh ta thấy

Trắc nghiệm Trung bình

Ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng là λ =0,5 μm. Vị trí tối thứ 4 trên màn có tọa độ là ?

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a= 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D=1m. Ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng là λ= 0,5 μm. Vị trí tối thứ 4 trên màn có tọa độ là 

Trắc nghiệm Dễ

Bước sóng ánh sáng chiếu vào 2 khe là  λ =0,6 μm.Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2mm có?

Trong thí nghiệm về giao thao ánh sáng của Iâng nghiệm, khoảng cách giữa 2 khe là a =3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là D=2m, Bước sóng ánh sáng chiếu vào 2 khe là λ=0,6 μm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2mm có 

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan