Xác định phương trình giao thoa sóng tại điểm M - Vật lý 12

Vật lý 12. Xác định phương trình giao thoa sóng tại điểm M. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 2 Vấn đề 2 Câu 1
Trắc nghiệm Trung bình

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm có phương trình dao động là uA=uB=5cos20πt (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1 m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là:

uM=10cos(20πt)(cm)

uM=5cos(20πt-π)(cm)

uM=10cos(20πt-π)(cm)

uM=5cos(20πt+π)(cm)Advertisement

Các công thức liên quan


Phương trình sóng tổng hợp từ hai nguồn đến M

uM=u1M+u2M=2.Acosπd2M-d1Mλ-φ2.cosωt-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22

uM li độ tại M

AM=2Acosπd2M-d1Mλ-φ2 là biên độ sóng tại M

φ=φ2-φ1

φM=-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22 khi cosπd2M-d1Mλ-φ2 >0

φM=-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22+π khi cosπd2M-d1Mλ-φ2 <0


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


λ

Bước sóng là  khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng, hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định.

Đơn vị :m


Xem thêm

uM

Li độ của dao động sóng cơ phụ thuộc vào thời gian , vị trí so với nguồn phát

uM=Acosωt+φ±2πxλ cm

M là vị trí đang xét


Xem thêm

AM

Biên độ của sóng cơ tại mỗi điểm không phụ thuộc vào vị trí so với nguồn phát .

Đơn vị :m


Xem thêm

d1,d2

Khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn phát sóng 

d1=S1Md2=S2M

Đơn vị : cm


Xem thêm

φ

Độ lệch pha tổng hợp tai điểm xét trong giao thoa sóng cơ là hiệu hai độ lệch pha của mỗi sóng truyền tới điểm đang xét.


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 3 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1=15cm và d2=20cm là?- Vật lý 12

Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là uA = uB = 2cos10πt(cm). Tốc độ truyền sóng là 3m/s. Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1 = 15cm; d2 = 20cm là:

Trắc nghiệm Trung bình

Biết rằng bước sóng có giá trị từ 2,5cm đến 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là bao nhiêu? - Vật lý 12

Thực hiện giao thoa trên mặt một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha với biên độ dao động 3 cm. Phương trình dao động tại M có hiệu khoảng cách A,B là 5 cm, có dạng  uM=32cos42πt  cm. Biết rằng bước sóng có giá trị từ 2,5 cm đến 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

Trắc nghiệm Khó

Phương trình dao động tại M cách đều hai nguồn S1 và S2 một đoạn 10cm là? - Vật lý 12

Cho 2 nguồn kết hợp trên mặt phẳng dao động với phương trình uS1= uS2=cos100πt cm. Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s. Phương trình dao động tại M cách đều điểm S1, S2 một đoạn 10 cm là:

Trắc nghiệm Khó
Advertisement
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…